Bilaga 4. Spannmålshandelsterminologi

Oppet kontrakt – Ett odlings- eller försäljningskontrakt där man kommit överens om att priset fastställs skilt vid en senare tidpunkt.

Basis/premium Skillnaden mellan det lokalt noterade kontantpriset och terminspriset på spannmålsbörsen för terminskontraktet med närmaste förfallodag. Basis anger också skillnaden i pris mellan spannmålens försäljnings- eller köport och futurpriset.

Bear/bearish – term som används på den internationella marknaden, som betyder att prisnivån väntas falla

Broker –  privatperson eller företag, som fungerar som mäklare mellan säljaren och köparen i syfte att få till stånd en försäljning. Det är allmän praxis att säljaren betalar brokerns provision.

Bull/bullish –  term som används på den internationella marknaden, som betyder att prisnivån väntas stiga

Bushel – amerikanskt rymdmått 1 bushel = 27,216 kg vete eller sojabönor, 25,4 kg majs och råg, 21,77 kg korn och 14,52 kg havre.

CIF(Cost, insurance and freight paid to named port of destination) – Leveransvillkor, enligt vilket säljaren levererar varan till skeppet. Säljaren ombesörjer och bekostar också sjötransporten till överenskommen hamn, och tecknar försäkringsavtal med köparen som förmånstagare med tanke på transportrisker. CIF-villkoren utgör grunden för en i spannmålshandeln allmän term, CIFFO (CIF Free Out), där mottagaren ansvarar för alla kostnader i lossningshamnen.

Coceral  organisation för spannmåls-, oljeväxt- och råvaruhandlarna i EU-området

Copa/Cocega lantbruksproducenternas och lantbrukskooperationens gemensamma intresseorganisation i Europa.

DG Agri  (Directorat General Agriculture) – EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Delivery – Leveranstidpunkt och/eller –ort. I fråga om futurkontrakt menas kontraktets förfallodatum.

Delivered price – spannmålspris för vara som levererats till en överenskommen plats

Ex-farm price (gårdspris) –  spannmålens pris på gården Vid en affär som baserar sig på gårdspris betalas det direkt noterade priset åt jordbrukaren och köparen ordnar och betalar frakten.

FOB (Free on board, fritt fartyget) – leveransvillkor enligt vilket säljaren levererar varan till ett fartyg som köparen anvisar.

Futurkontrakt, terminskontrakt på börsen  (Futures contract) – är ett derivatinstrument som används på börsen. Det är ett bindande avtal om att sälja eller köpa en viss vara (t.ex. vete, raps) vid en kommande tidpunkt, till ett pris som fastställs i kontraktet. Futurkontraktets innehåll är standardiserat när det gäller t.ex. spanmålsslag, mängd och kvalitet.

Futurpris (Futures price) – Futurernas pris fastställs på spannmålsbörserna vid en överenskommen tidpunkt på basis av utbud och efterfrågan vid öppen handel alla dagar. Med futurpris avses priset på spannmål eller oljeväxter i ett lager eller på ett leveransställe som fastställs av den börs där varan säljs.

Gafta (Grains and feed trade association) – avtalsorganisation, som arbetar med internationell spannmålshandel och samtidigt fungerar som medlare i konflikter.

Global – världsomspännande

Hedger – börsterm som betyder prissäkrare. En spannmålssäljare eller –köpare, som med hjälp av spannmålstarminer eller –optioner på börsen vill skydda sig mot den risk som fluktuerande marknadspriser orsakar.

Prisrisk – risk som uppstår för både säljaren och köparen, när priserna förändras på ett oförutsägbart sätt då marknaden förändras. Man kan skydda sig mot prisrisker med hjälp av olika tekniker för köp och försäljning och olika verktyg som tagits fram för att hantera riskerna.

IGC (International Grain Council) – Internationella spannmålsrådet.

Derivatinstrument – t.ex. ett termins- eller optionskontrakt, vars värde baserar sig på en underliggade vara, t.ex. värdet på vete.

Derivatmarknad/derivathandel – handel på börsen med finansiella instrument (derivatinstrument), som är ett slags kontrakt som gäller skyldigheten (futurer, terminskontrakt) eller rättigheten (optioner) att köpa eller sälja en viss underliggande vara vid en senare, avtalad tidpunkt.

Underliggande vara –  börsterm om en produkt eller råvara (t.ex. spannmål, oljeväxtfrö), som ligger som grund för börsens termins- eller optionskontrakt.

Korrelation – begrepp som anger sambandet mellan två variabler. Begrepp som används i sannolikhetskalkylering och statistik, som beskriver det inbördes sambandet mellan två variabler (korrelationskoefficient).

Kontantpris (Cash price) – det rådande spannmåls- och oljeväxtpriset på kontantmarknaden. 

Kontanthandel (kontantmarknad, cash market) – försäljning av ett spannmålsparti till dagens marknadspris. Varan levereras vanligen inom kort tid efter att kontraktet gjorts.

Kvalitet (Quality)- Kvalitetsegenskaper som inverkar på användningsdugligheten och –ändamålet för ett spannmåls- eller oljeväxtparti och härigenom på dess pris.

Kvalitetsklass (Grade) – kvalitetsstandard som används allmänt inom den internationella handeln och på spannmålsbörserna; varierar i olika producentländer och på olika börser. Underlättar handel och jämförelse.

Likvid – om företag: betalningsförmåga, om värdepapper: enkelt att omsätta till pengar, om marknaden: fungerande.

Slutlager  (carryover stock, ending stock) – term som används I spannmålsbalanser, som anger mängden spannmål som finns i lager när marknadsåret byts.

Marknadsår/skördeår – term som används allmänt särskilt i fråga om spannmålsbalanser, med vilken menas perioden mellan två skördeperioder. På norra halvklotet börjar marknadsåret från och med början av juli och upphör i slutet av juni följande år. Till exempel menar man med marknadsåret 2011/12 perioden mellan 1.7.2011 och 30.6.2012.

Option – ett derivatinstrument som säljs och köps på börsen.

Lång/kort position (long/short position) – term som används inom spannmålshandeln för att beskriva en aktörs ställning på marknaden. Med lång position, om man är ”lång” menas en marknadsställning, där man t.ex. äger mera spannmål än vad som sålts.

Riskhantering (Risk management) – Vid all ekonomisk verksamhet finns en viss risk för förluster eller misslyckanden. Risker kan hanteras, till viss del kan man också skydda sig mot dem, med hjälp av olika metoder för riskhantering och med vissa verktyg som tagits fram för ändamålet.

Sanktion -böter/ersättningskrav som följer av ett kontrakt är ofta följden av att kontraktet hävts ensidigt. Kan bestå av ersättning i pengar.

Spekulant  – en placerare som agerar på börsens derivatmarknad och köper och säljer spannmålsfuturer och –optioner. Spekulanten äger vanligen inte spannmål, och har inte heller som målsättning att köpa eller sälja spannmål. Spekulanten ger för sin del börsen den likviditet som är en grundläggande faktor för dess verksamhet.

Spot pris – dagens marknadspris vid handel med spannmål eller oljeväxter (se kontanthandel).

Spread är skillnaden mellan futurerna för olika månader på Chicagobörsen. Till exempel majsfuturen för mars 2019 – majsfuturen för maj 2019.

Stock-use ratio – relationstal (%) som anger mängden spannmål i marknadsårets slutlager i förhållande till användningen. Termen används vanligen i samband med spannmålsbalanser, när man följer med lagervolymens relativa utveckling mellan marknadsåren.

Termin/Terminskontrakt med handeln (Forward contract) – ett kontrakt mellan en köpare och en säljare, där säljaren förbinder sig att leverera och köparen förbinder sig att vid en bestämd tidpunkt i framtiden ta emot det spannmåls- eller oljeväxtparti som kontraktet gäller. Spannmålspriset fastställs den dag affären genomförs.

Gårdspris (ex-farm price)– vid en affär som baserar sig på gårdspris betalas det direkt noterade priset åt jordbrukaren och köparen ordnar och betalar frakten.

Leveransvillkor (Terms of delivery) – villkor gällande leveranstidpunkt och –plats som överenskoms i samband med att kontraktet ingås. De leveransvillkor man oftast använder är:
•    fritt gården lastat på bil (gårdspris)
•    levererat till destinationsorten och lossat ur fordonet (TOP)
•    fritt ombord (FOB, dvs. Free on Board)
•    fritt i destinationshamn (CIF dvs. Cost, Insurance and Freight)
•    levererat i mottagarens lager (Free at Destination)

Trader spannmålshandlare, privatperson eller företag, som bedrivarspannmålshandel på den fysiska marknaden eller handel med spannmålsderivat på börsen, ofta på uppdrag av sina kunder. Börsterm för mäklare.

USDA (United States department of agriculture) – Förenta Staternas jordbruksministerium.

Lagringskontrakt (Storage contract) – en kontraktsform där säljaren förbinder sig att lagra varan för köparens räkning, och får en överenskommen ersättning för det.

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) – en samarbetsorganisation för företag och organisationer inom den finländska spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, som har som uppgift att utveckla den inhemska spannmåls- och oljeväxtkedjans funktion och konkurrenskraft.  Jord- och skogsbruksministeriet finansierar samarbetsgruppens verksamhet. www.vyr.fi

Aktörer på spannmålsbörsen –  de viktigaste aktörerna på börsen kan indelas i prissäkrare (hedgers, spannmålssäljare och –köpare) och spekulanter, som utnyttjar prisvariationerna, men inte har för avsikt att köpa eller sälja spannmål.

Volatilitet – term som används för att beteckna en stor prisvariation som sker på kort tid på t.ex. spannmålsbörserna eller kontantmarknaden.

Skiljemannaförfarande (Arbitration) – Ett sätt att lösa tvister som hänför sig till odlings- eller försäljningskontrakt, där parterna tillsammans utser en medlare eller medlingsnämnd som ger ett förslag till hur tvisten ska lösas. GAFTA är den bäst kända internationella arbitraten.

Wash out –  spannmålshandelsterm, som vanligen betyder att en affär hävs eller slutförs utan leverans så, att parterna gör sina motköp till dagens pris och skillnaden jämfört med det ursprungliga handelsprisets klareras med pengar/faktura. Samtidigt kommer parterna överens om att skyldigheten att fysiskt leverera spannmålen ömsesidigt upphävs.