4.2 Exempel på avtalstyper och prissättningsmodeller

Vid spannmålshandel kan man använda olika avtalstyper och prissättningsmodeller, och olika köpare använder olika modeller. I denna guide tar vi upp olika prissättnings- och avtalsmodeller på en allmän nivå. Nya  prissättningsmodeller kommer ut på marknaden med jämna mellanrum. Uppgifter om de olika köparnas avtalstyper och prissättningsmodeller finns på deras webbplatser.

Odlingskontrakt med marknadspris

I ett odlingskontrakt med marknadspris bestäms priset enligt marknadssituationen. I samband med att spannmålsaffären/leveransen slås fast, bestäms ett grundpris för spannmålspartiet på basis av köparens aktuella prisnotering och kvalitetsprissättning.

Odlingskontrakt med fast pris

I ett odlingskontrakt med fast pris kommer man överens om ett fast grundpris för försäljningspartiet.  Vid kvalitetsprissättningen tillämpas den prissättning som råder antingen när avtalet ingås eller när varan levereras. Tidpunkterna för fastställandet av kvalitetsprissättningen fastställs i avtalet.

I ett odlingskontrakt med fast pris kan man komma överens om exakta leveransmängder, eller i stället avtala om ett tak eller en nedre gräns för den mängd som levereras (t.ex. kontraktsmängden +/- 10 %). Ett på förhand avtalat grundpris (fast pris) ökar förutsägbarheten och minskar både säljarens (odlarens) och köparens prisrisk. Det är ändå omöjligt att förutse eventuella prisförändringar, och den målsättning odlaren har för priset på sin skörd bör baseras på gårdens egna produktionskostnader.

Det rekommenderas att avtal med fast pris inte ingås för hela den förväntade normalskörden på grund av den mängdrisk som kan uppkomma av olika orsaker.

Kontanthandel
Med kontanthandel menas ett avtal, där jordbrukaren säljer hela skörden eller en del av sin skörd till köparen till dagens marknadspris (spot-pris). I avtalet överenskoms förutom om grundpriset också om bl.a. kvalitetskrav, priskorrigeringar enligt kvalitet samt tidtabellen för betalningen. Spannmåls- och oljeväxtpartier som säljs genom kontanthandel levereras vanligen inom en mycket kort tid efter försäljningen.

Terminshandel
Med terminskontrakt menas en kontraktsmodell, där försäljningspartiet i stället för att levereras genast, levereras och betalas vid en senare tidpunkt, men där priset fastställs när kontraktet ingås.

Vid terminshandel kan spannmåls- eller oljeväxtpartiets pris på förhand fixeras vid den prisnivå som råder vid tidpunkten för leveransen, som kan ske t.ex. över en månad senare. Terminskontrakt kan uppgöras också för kortare tidsintervall. Då förbinder sig odlaren att leverera spannmålen inom exempelvis en månad, till ett på förhand fastställt pris. Som prisnivå används köparens prisnoteringar. Terminshandel är ett instrument som samtidigt kan minska prisrisken för både säljaren och köparen.

Terminspriserna är offentliga prisnoteringar som köparen ger för olika spannmålsslag, och som börjar från och med dagspriset och fortlöper som månadspris under hela skördeperioden. Noteringarna gäller spannmål av grundkvalitet. De övriga villkoren ingår i kontraktsvillkoren.

Lagringsavtal 

Lagringsavtal (Storage contract)är en kontraktsform där säljaren förbinder sig att lagra den sålda varan under en överenskommen tid. För lagringstiden betalas en på förhand överenskommen ersättning. I lagringskontraktet fastställs hur partiets grundpris fastställs och tidpunkten för när priset fastställs.

Basis-kontrakt  
I
Basis-kontraktet bildas till exempel grundpriset för kvarndugligt vete eller ett parti oljeväxter enligt försäljningstillfällets futurnotering på Euronext MATIF) plus ett på förhand överenskommet basis. Med termen basis menas skillnaden mellan det rådande inköpspriset och det noterade futurpriset vid en viss tidpunkt och på ett visst leveransställe. Basis-kontrakt finns inte för alla spannmålsslag eftersom alla inte är börsnoterade. Med ett basis-kontrakt fixerar odlaren priset vid en viss futur, även om han inte själv handlar med futurer på börsen.

Prisrörsavtal
I prisrörsavtalet korrigeras avtalets grundpris uppåt eller nedåt om marknadspriset vid leveranstidpunkten har förändrats mera än prisrörets variationsmån. Grundpriset är leveransdagens gällande dagspris.

Torkavtal
Med ett torkavtal kan odlaren leverera sitt spannmålsparti för torkning till en med köparen överenskommen plats och betala torkningskostnaden. Med torkningsavtalet kan du säkerställa att din torkningskapacitet är tillräcklig även under fuktiga höstar.

Avtal för export
När odlaren ingår ett leveransavtal med tanke på export förbinder han sig till att det spannmålsparti han levererar går till exportmarknaden enligt de överenskomna kvalitetskriterierna för export.  I ett sådant avtal ingår vanligen skyldigheten att vara beredd att leverera spannmålspartiet vid den tidpunkt då leveransen sker.