2.1 Spannmålsbalanser och -prognoser

Ett bra instrument för att följa med marknadssituationen är spannmålsbalansen, som visar utbudet (produktion och import) av olika spannmålsslag, efterfrågan (konsumtion och export) och lagren för varje marknadsår. Balansen mellan utbud och efterfrågan och förändringar i balansen avspeglas i priset. Därför ger balanserna värdefull information för spannmålsmarknadens aktörer. Om till exempel den förväntade produktionen ökar för varje prognos medan konsumtionen uppskattas förbli oförändrad är det inte troligt att priserna stiger.

Den inhemska spannmålsbalansen har brukat vara positiv utom för råg. Med andra ord har utbudet av spannmål varit större än efterfrågan.  Det har ändå förekommit årlig variation. Till exempel minskade spannmålsskörden år 2018 av torka.  I fråga om oljeväxter har Finland av tradition haft ett underskott, när den inhemska produktionen inte har räckt för att motsvara efterfrågan.

Spannmålsbalanser utarbetas av såväl myndigheter som av privata företag och intresseorganisationer som följer med marknaden. Balanserna utarbetas vanligen för ett skördeår/marknadsår. Skördeåret på det norra halvklotet börjar i början av juli och slutar i slutet av juni följande år. Tidpunkten har fastställts enligt den tidpunkt då skörden vanligen inleds på vårt norra halvklot, då den nya skörden börjar komma ut på marknaden. Hos oss avses med skördeår perioden mellan den 1 juli och den 30 juni.

En av de mest värderade balanserna är det Internationella spannmålsrådets, ICG:s spannmålsbalansprognos, som uppdateras en gång i månaden (www.igc.int). ICG börjar göra upp skördeårets spannmålsbalansprognos redan i mars, dvs. i praktiken innan skördeåret börjar. Balansen uppdateras en gång i månaden med beaktande av utvecklingsprognoserna för efterfrågan, lageruppgifter, sådda arealer samt skördeutsikter. Skördeårets sista balansprognos utges i mars följande år, då också skörden på södra halvkloten (t.ex. Australien) har bärgats.

I Finland uppgörs den officiella spannmålsbalansen av Naturresurscentralen Luke. Marknadsårets slutliga spannmålsbalans utges följande september när marknadsåret är slut. Luke och VYR utarbetar tillsammans en uppskattning över spannmålsbalansen för det pågående marknadsåret. Den uppdateras fyra gånger under skördeåret. EU:s spannmålsbalans uppgörs av bl.a. Europeiska kommissionen (DG Agri), men också av industrins (Coceral) och producenternas (Copa/Cocega) intresseorganisationer. Balanser för hela världen produceras regelbundet också av Förenta staternas jordbruksministerium (USDA) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).