9.1.2. Synpunkter på prissäkring med terminskontrakt

Fördelar

  • Prissäkring med terminskontrakt ger aktören (säljaren/köparen) verktyg för att bemästra prisrisken och säkerställa att han får det kontantmarknadspris (spotpris) som han vid en viss tidpunkt anser vara bra. Säkringen gäller ända till den fysiska försäljningen av spannmålspartiet, som kan ske upp till 1,5 år senare.
  • Nyttan med prissäkringen står i direkt proportion till prisrisken och den mängd spannmål som ska prissäkras
  • Man behöver inte ha kapital bundet i lagerutrymmen eller produkter
  • Kontraktet kan hävas när som helst innan terminskontraktet förfaller. Systemet är mer flexibelt än ett fysiskt handelsavtal till fast pris, som inte kan ”återköpas” efter att kontraktet ingåtts
  • Spannmålspartiet kan fritt säljas på kontantmarknaden. Med ett terminskontrakt på börsen slipper du eventuella ersättningskrav som kan bli aktuella om du har ett futuravtal med spannmålshandeln/industrin, och spannmålspartiets kvalitet inte uppfyller kvalitetskraven.
  • Genom att köpa en option får du en obegränsad nytta av det pris du betalat för optionen.

Nackdelar

  • Om marknadspriset förändras till din förmån får du ínte ut full nytta av prisändringen. Stigande kontantmarknadspriser inte utnyttjas av säljaren för den del av produktionen för vilken priset har säkrats.
  • Prisnivån i hemlandet följer inte alltid prisutvecklingen på börserna. Den här s.k. basisrisken (närmare i bilaga 3) gör det svårt att förutse hur prissäkringen kommer att lyckas
  • För att börsens eller bankens krav på tilläggssäkerheter ska uppfyllas måste det finnas tillräckligt med tillgångar eller likvida medel på det konto som används för skötseln av terminhandeln, för att förbindelserna mellan köparen och säljaren ska kunna uppfyllas i alla situationer.
  • För alla produkter är börsens likviditet inte med säkerhet tillräcklig för att säkra priset, det lönar sig med andra ord att kontrollera volymen och likviditeten för en produkt innan man ingår ett avtal om produkten.