3.2 Fördelar med kontraktsodling

Kontraktsodling är ett partnerskap mellan odlaren och spannmålsköparen som båda parterna har nytta av. Metoden kan användas för att styra spannmålskedjans verksamhet i en mer kund- och marknadsorienterad riktning. Odlingskontrakt är i praktiken ett verktyg för spannmålsköparen för att visa att det finns efterfrågan på en vara och för att styra produktionen enligt den inhemska efterfrågan eller exportmöjligheterna. Vid styrning av utbudet kan det vara fråga om information som styr valet av spannmålsslag eller -sort, men också styrning av den producerade kvaliteten och odlingsåtgärderna.

För jordbrukaren ger kontraktsodlingen säkerhet om att han producerar de växtslag och sorter som marknaden vill ha, och att skörden har en köpare. Odlingskontrakt som används för att styra produktionen så att efterfrågan och utbud möts kan alltså förbättra hela spannmåls- och oljeväxtkedjans konkurrenskraft. 

Kontraktsodling innehåller verktyg för hantering av kvantitets-, pris- och kvalitetsrisker i hela förädlingskedjan, men kan de kan inte helt eliminera risker som gäller skördens mängd och kvalitet. De underlättar ändå planeringen av gårdens odling i syfte att få en lönsam produktion. 

För köparna och industrin ger kontraktsodlingen förhandsuppgifter om kontraktsodlarnas grödor, och underlättar bedömningen av den kommande skördens mängd och kvalitet. Informationen används till exempel vid produktionsplaneringen och i företagens riskhantering. Det underlättar också planeringen och genomförandet av försäljningen, lagringen och transporterna under marknadsåret.

Med kontraktsodling kan man säkerställa produktionens spårbarhet och förbättra informationsgången i spannmålskedjan. Med odlingskontraktens hjälp får man bättre fram säkra uppgifter om till exempel råvarans ursprung, produktionssätt och säkerhet. Kontraktsodling förbättrar den finländska livsmedelskedjans konkurrenskraft i internationell jämförelse.