7.2 Kvantitetsrisk – man kan inte leverera den överenskomna mängden

I Finland varierar förhållandena under växtperioden mycket från år till år. Skörden når inte alltid upp till den mängd man önskat, även om odlingsåtgärderna planerats och utförts omsorgsfullt. Kvantitetsrisken inverkar starkt på produktionens lönsamhet, eftersom skördens storlek påverkar de försäljningsintäkter gården får. Det kan bli problem om en jordbrukare på förhand har sålt ett handelsparti av en viss storlek, men om mängden efter skörden inte räcker för att han ska kunna fullfölja förbindelsen. Hur man bör göra i en sådan situation behandlas i senare kapitel.

För att vi ska minimera kvantitetsrisken bör handelskontrakt inte ingås för hela gårdens åkerareal, och inte heller för hela den skörd man brukar få. Det är bra att hålla avtalen på en sådan nivå, att den överenskomna mängden kan levereras också vid ett dåligt skördeår. Riskerna kan minimeras också genom att noga planera gårdens produktion på basis av en realistisk bedömning av åkrarnas skördeproduktionsförmåga. En noggrann skiftesvis bokföring är en god grund för bedömningen.