Bilaga 2. Minneslista för gårdens spannmålshandel och riskhantering

1. Räkna ut produktionskostnaderna och använd dem som grund för dina säljbeslut

Det viktigaste när man planerar sina beslut om spannmålshandeln är att känna till växtodlingens produktionskostnader (€/ton). Räkna ut de rörliga kostnader och arbetskostnader som åtgått för produktionen av varje spannmålsslag, och beräkna också hur stor andel av gårdens fasta- och kapitalkostnader som ska ingå. Beräkningen underlättas om du har uppgifter om användningen av produktionsinsatser från tidigare år.

Fastställ ett minimipris för skörden

Utgående från produktionskostnaderna fastställer du för din skörd det minimipris (€/ton) som du ska få ut av marknaden, för att åtminstone få de rörliga- och arbetskostnaderna täckta. På längre sikt borde du få spannmålens hela produktionskostnader täckta för att produktionen ska vara lönsam. Med tanke på detta är det bra att också fastställa ett målpris för skörden (€/ton), som täcker skillnaden mellan de totala produktionskostnaderna och stöden. En målsättning för priset hjälper dig att välja tidpunkt för försäljningen.

Gör upp en marknadsplan

Att göra upp en marknadsplan för skörden är lika viktigt som att göra upp en odlingsplan. Den marknadsplan man uppgör innan man beslutat vad som ska sås är en strategisk plan.  I marknadsplanen bestämmer du, med beaktande av marknadsutsikterna, vilka odlingsväxter du kommer att odla på gården. Vid uppgörandet av planen bedöms också om gården har tillräcklig lagerkapacitet för höstens skörd, eller om man måste sälja spannmål redan under tröskningsperioden.  Du bestämmer också när du vill prissätta varan och hurdana kontrakt som används

Den marknadsplan som uppgörs efter skörden är till sin natur en taktisk plan. Då går man igenom de alternativ som finns, för att se när det lönar sig att sälja den skörd som inte ännu är prissatt. Samtidigt ser man efter om det minimipris man fastställt har överskridits, och om man kommer att uppnå sin målsättning gällande priset.  Man bedömer också hur länge man är beredd att vänta med prissättningen av skörden.  Planeringen underlättas genom att du följer med spannmålens prisutveckling och försöker förutse utvecklingen genom att analysera marknadssituationen.

I marknadsplanen bör gårdens risktålighet och kassaflöde beaktas. Skördens storlek och kvalitet avgörs i sista hand av väderförhållandena under växtperioden. Priset bestäms på marknaden, som en enskild aktör inte kan påverka. Därför gäller det att ha en realistisk plan som går att förverkliga.

Känn din verksamhetsmiljö – följ regelbundet med marknaden

De senaste åren har vi haft stora prisfluktuationer på spannmåls- och oljeväxtmarknaden, vilket har gjort att det blivit ännu viktigare än förut att följa med marknaden. Ta till vana att t.ex. varje vecka följa med prisutvecklingen och de faktorer som påverkar den, och läs varje månad balansprognoserna och följ med hur de förändras.

Bekanta dig med de kontrakt som finns

Jämför olika odlings- och handelskontrakt, och bedöm vilket som passar bäst för dig. Läs alltid noga igenom kontraktsvillkoren innan du skriver på och ingå alla avtal skriftligt. När ett avtal har godkänts är det bindande för vardera parten.