4. Modeller och grunder för prissättning i industrins och spannmålshandelns avtal

Det är viktigt att bekanta sig med de olika aktörernas avtalstyper och prissättningsmodeller. Nya avtalstyper och prissättningsmodeller kommer ut på marknaden med jämna mellanrum.  Olika köpare har olika arbetsmodeller, som det lönar sig att noga sätta sig in i innan man ingår ett avtal.

Vid kontraktsodling avtalar man, utöver om odling och leverans av en viss mängd av skörden, i regel också om prisbildningens grunder på minst intentionsnivå. Antingen har man redan avtalat om prissättning enligt en viss prissättningsmekanism, eller så har man inte ännu ingått bindande avtal om prissättningsmekanismen. Intentionsavtalet och prissättningsmekanismen står som grund för handelsavtalet. Vid handel med spannmål utan odlingsavtal ingås handelsavtalet i regel först efter skörden. Parterna kommer överens om prissättningsmekanismen i samband med att avtalet ingås.