Kylvösiemenmäärä

Kylvösiemenmäärä ja sen vaikutus kasvuston rakenteeseen

Käytettävän kylvösiemenmäärän valinnassa huomioidaan:

  1. kylvetäänkö rypsiä vai rapsia
  2. viljelläänkö rapsilajikkeista perinteisiä populaatiolajikkeita vai hybridilajikkeita
  3. tavoitekylvötiheys, siemenen itävyys (%) ja tuhannen siemenen paino (g)

Tarkkaa ohjetta siitä, mitä kylvösiemenmäärää tulisi käyttää, on vaikea antaa. Mikäli olosuhteet ovat itämiselle ja kasvuun lähdölle optimaaliset ja lohkon ominaisuudet ovat tiedossa, voidaan siemenmäärää usein pienentää.

Usein Suomessa ongelmana on, että kylvöaikaan on niin kuivaa, että vain puolet siemenistä taimettuu. Tämä on pyritty huomioimaan käyttämällä suhteellisen korkeita siemenmääriä. Joillakin kylvökoneilla pienten kylvösiemenmäärien kylväminen voi olla ongelmallista säätövaran loppumisen vuoksi, minkä vuoksi ei päästä pieniin siemenmääriin. Pienien määrien kylvössä voi käyttää apuna myös heinän kylvösiemenlaatikkoa.

Kevätrypsiä suositellaan kylvettävän 200–300 kpl/m2 ja kevätrapsia 150–200 kpl/m2. Kevätrapsihybridilajikkeilla suositeltava siemenmäärä on 100–150 kpl/m2. Se kuinka monta kiloa rypsiä tai rapsia hehtaarille kylvetään, riippuu myös siemenen koosta (1000 siemenen paino) ja itävyydestä. Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu siemenen painon ja kylvötiheyden vaikutusta kylvösiemenmäärään.

Taulukko 1. Kevätrypsin ja -rapsin kylvösiemenmääriä (kg/ha) normaaleissa olosuhteissa riippuen taimitiheydestä (kpl/m2) ja siemenen painosta (g). Taulukossa vihreällä on merkitty alue, jolle kylvösiemenmäärä asettuu suotuisissa olosuhteissa. Laskennassa on oletettu, että siemenen itävyys on 95 %. Taulukkoon on laskettu kylvösiemenmäärät (kg/ha) tyypillisillä 1000 siemenen painoilla

  • Kylvösiemenmäärä lasketaan kaavalla:
    Siemenmäärä (kg/ha) = Kylvötiheys (kpl/m2) x Tsp (g) / Itävyys (%)

Syysöljykasveilla kylvösiemenmäärät ovat kevätöljykasveja pienempiä. Syysrypsin ja -rapsin kylvösiemenmääristä löydät tietoa tarkemmin tämän oppaan syysöljykasvien viljelytekniikkaa käsittelevästä luvusta täältä

Kylvösiemenmäärän vaikutus kasvuston rakenteeseen

Kylvösiemenmäärällä ja sitä seuraavalla kasvutiheydellä on suora vaikutus kasvuston rakenteeseen. Sadontuotannon kannalta kullekin kasvukaudelle optimaalisinta kasvuston rakennetta on vaikea määrittää. Rypsin ja rapsin kompensaatiokyky on poikkeuksellisen suuri. Ne pystyvät kompensoimaan esimerkiksi alhaista kasvutiheyttä lisäämällä yksittäisen kasvin kokoa ja haaroittumista. Rypsi ja rapsi voivat kompensoida myös litujen ja siementen lukumäärän suhteen niin, että litujen lukumäärän ollessa alhainen siementen määrä lidussa kasvaa ja samoin yksittäisen siemenen koko kasvaa. Kasvuolosuhteet vaikuttavat aina siihen, miten kompensaatio toteutuu, esim. kuinka kasvi kykenee lisäämään sivuversojen määrää. Mikäli esim. kosteutta on riittävästi, sivuversojen määrä voi kasvaa paljon, mutta kärsiessään kuivuudesta, voi kasvusto jäädä harvaksi.

Harvemmassa kasvustossa kasvit haaroittuvat enemmän ja ne tuottavat enemmän lituja kasvia kohden. Harvemmassa kasvustossa kasvaneet kasvit ovat usein myös pidempiä ja niiden varren tyvi on paksumpi kuin tiheässä kasvustoissa kasvaneilla kasveilla. Koska harvassa kasvustossa suurempi osa liduista tuotetaan sivuversoissa, voi tuleentuminen viivästyä sivuversojen pitkään kestävän ja eriaikaisen kukinnan takia. Tällöin on vaarana, että sadon lehtivihreäpitoisuus jää liian korkeaksi tai sadonkorjuuolosuhteet heikkenevät suuresti sadonkorjuun viivästymisen takia.

Tiheä kasvusto on herkempi lakoutumiselle ja pahkahomeelle. Pahkahomeen torjunnan kannalta olisi tärkeää pyrkiä ilmaviin kasvustoihin, joissa taudin esiintyminen runsaana on epätodennäköisempää. Tiheä kasvusto kilpailee alkukasvukaudella myös toisaalta paremmin rikkakasvien kanssa elintilasta ja se siten torjuu paremmin rikkakasveja. Myös lajikevalinnalla sekä typpilannoituksella on todettu olevan vaikutusta lakoutumiseen.

Oheisessa kuvassa on esimerkki onnistuneesta kylvöstä, jossa yli 80 % kylvetyistä siemenistä taimettui. Kuvassa vasemmalla on koeruutu, joka on kylvetty käyttämällä siemenmäärää 8 kg/ha ja oikealla koeruutu, jonka kylvösiemenmäärä oli 4 kg/ha. Käytännön viljelyssä usein vain noin puolet kylvetyistä siemenistä taimettuu. 

Alla olevassa kuvassa nähdään kylvösiemenmäärän ja sitä seuraavan kasvutiheyden suora vaikutus kasviyksilöihin.

Alla olevassa kuvassa 20 kpl kasvinippu kasvustosta, jonka kylvösiemenmäärä on ollut 4 kg/ha. Vasemmalla kuvssa 20 kpl kasvinippu kasvustosta, jonka kylvösiemenmäärä on ollut 8 kg/ha.

Kappaleen tekstin lähde: Öljykasvinviljelijänopas, julkaisijat MTK ja Öljypuristamoyhdistys