5.6 Luomurukiin viljely

Ruis on yksi parhaiten luomuviljelyyn soveltuvista viljalajeista. Luomurukiin satotasot ja etenkin katetuottolaskelmat kestävät vertailun tavanomaisten kanssa. Sen syys- ja kevätmuodot kilpailevat hyvin rikkakasveja vastaan ja laajan juuristonsa ansiosta se hyödyntää pellon ravinteita erinomaisesti. Lisäksi rukiin viljely tasapainottaa luomuviljatilan viljelykiertoa, joka helposti painottuu kevätkylvöisiin kasveihin. Satokauden ruuhkahuiput vähenevät ja kevätkylvöistä hyötyvät rikkakasvikannat taantuvat.

Luomurukiin viljelyssä hyvän kylvöalustan merkitys korostuu. Painanteista ja vesivaoista ruis häviää ja tilalle tulevat rikkakasvit. Myös maan muokkaamista liian hienoksi pitää välttää. Luomutilan ravinteidenhallinnassa haastavaa on viherlannoitusnurmen ravinteiden tehokas hyödyntäminen apilapitoisen nurmen lopetuksen jälkeen. Jotta syksyllä lopetetusta nurmesta vapautuvat arvokkaat ravinteet tulevat hyödynnetyksi, tarvitaan viljelykiertoon nurmen jälkeen nopeakasvuinen syyskylvöinen viljelykasvi kuten ruis.

Lajikkeenvalinnassa kannattaa painottaa mahdollisimman hyvää talvituhon ja kasvitautien kestoa sekä lujakortisuutta. Ylitiheitä kasvustoja tulee välttää talvituhojen ja lakoontumisen minimoimiseksi. Suositeltavin kylvöaika syysrukiille on 20 – 30.8. Kovin lämpiminä syksyinä kylvöä ei pidä tehdä liian aikaisin kahukärpäsvaaran vuoksi. Rikkakasvien määrä pienenee jossain tapauksessa kylvöä myöhästyttämällä. Kylvötiheyden nostaminen myöhäisissä kylvöissä voi kompensoida jonkin verran sadon alenemaa.

Rukiin hyödyllisin paikka viljelykierrossa on nurmen jälkeen. Näin optimoidaan ravinteiden hyväksikäyttö ja paras mahdollinen kylvöaika. Apilapitoinen nurmimassa riittää rukiille typpilannoitteeksi. Jos lohkon fosforipitoisuudet ovat alhaisia, on karjanlannan tai lihaluujauhon käyttö syysrukiille ennen kyntöä perusteltua. Nurmi lopetetaan kyntäen hyvissä ajoin. Jos halutaan tehostaa juolavehnän torjuntaa, tehdään lautasäestys tai kultivointi ensin. Kun muokkauskerros on kuivunut, kynnetään syvempään.

Palkokasvi, joko korjattuna tai silputtuna, on myös rukiille hyvä esikasvi. Ohra rukiin esikasvina on luomurukiin viljelyssä huonoin vaihtoehto. Ohran kohdalla on mahdollista, että karjanlannan typpi ei syksyllä annettuna välttämättä riitä koko seuraavaksi kesäksi.

Suunnitelmallisuus ja huolellisuus ovat luomukasvinsuojelun perusta rukiin viljelyssäkin. Riittävän rehevänä (3-4 sivuversoa) ja kattavana talvehtiva ruis varmistaa hyvin rikkakasvien kanssa kilpailevan kasvuston tulevaksi kesäksi. Hyvin varjostavan syysrukiin rikkaäestys on harvoin tarpeen. Lisäksi keväällä tehty rikkaäestys aiheuttaa ruiskasvustoon helposti merkittäviä tappioita. Lohkoille joissa on runsas saunakukan siemenpankki, ei syysviljoja kannata kylvää. Aikaisempien vuosien havainnot ja muistiinpanot saunakukkaesiintymistä auttavat viljelysuunnitelmaa tehtäessä. Torajyvän torjuntaan kannattaa kiinnittää huomioita. Keinoina torjunnassa on, ettei ruista pidetä rukiin esikasvina, kylvösiemen on puhdasta ja pientareet niitetään ennen tähkälle tuloa.

Luomuviljelyssä kasvuaika on 3-4 päivää pidempi verrattaessa tavanomaiseen viljelyyn. Toisaalta luomurukiin lakoontuminen on vähäisempää ja kuivuminen puintikuntoon on siten nopeampaa. Sakoluku laskee luomuviljelyssä herkemmin pidemmän kasvuajan vuoksi.

Kevätruis soveltuu myös luomuviljelyyn. Nopean orastumisen ja pitkäkortisuuden vuoksi se kilpailee hyvin rikkakasvien kanssa. Sen lakoontumisherkkyyden vuoksi ylitiheitä ja ylilannoitettuja kasvustoja tulee välttää. Kevätruis on erityisen arka kuorettumille eikä sitä suositella poudanaroille savimaille. Kevätruis on syyskylvöisiä lajikkeita arempi torajyväsaastunnalle.

Rukiin käyttäminen heinän suojaviljana sisältää riskejä. Heinänsiemenen kylvön ajoitus ja menetelmän valinta voi olla ongelmallista. Lisäksi lakoontuminen ja heinän läpikasvu voi haitata puintia.  Matalakasvuisten aluskasvien käyttö on mahdollista. Piensiementen kylvö kannattaa tehdä hajakylvönä multaamatta roudan päälle heti lumien sulettua. Kevät- ja syysruis soveltuvat myös kylvöseoksiin pikalaitumille ja yksivuotisille nurmille.