4. Tuotannon kannattavuus

RUKIIN TUOTANNON KANNATTAVUUS

Syysruis pärjää hyvin kannattavuusvertailuissa muiden viljojen kanssa, kun sen sato on vähintään
4 000 kg/ha. Luken tilastojen mukaan rukiin valtakunnallinen keskisato on ollut vuosina 2018−2022 keskimäärin 3 600 kg/ha, kun se ProAgrian viljelyn kehittämisryhmissä on ollut selvästi parempi, 4 950 kg/ha. Rukiin satotaso on parantunut viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi uusien, erityisesti hybridilajikkeiden myötä. Myös viljelyyn panostaminen, erityisesti lannoituksen ja kasvinsuojelun osalta on ollut yhteydessä parempiin satotasoihin. Syysrukiin viljelyssä suurimpia epävarmuustekijöitä on etenkin talvehtimisen onnistuminen.

Kannattavuustarkasteluissa ProAgrian Lohkotietopankkiaineistojen vuosien 2018−2022 mukaan ruis on tuottanut selvästi paremman taloudellisen tuloksen kuin kevätviljat, mutta heikomman kuin syysvehnä. Rukiin keskimääräinen nettovoitto kyseisenä ajanjaksona on ollut 115 €/ha, syysvehnän 209 €/ha ja kevätvehnän 46 €/ha.

Rukiin tuotantokustannus tuotettua tonnia kohden on pienentynyt satotasojen noustessa ja se on vuosien 2018−22 aikana ollut samaa tasoa syysvehnän kanssa, noin 260 €/tn, mutta selvästi kevätviljoja pienempi. Vertailussa kevätvehnän tuotantokustannus samaan aikaan oli 340 €/tn. Kustannusvertailussa rukiin muuttuvat kustannukset, kuten siemen-, lannoitus- ja kasvinsuojelukustannukset, sekä kiinteät kulut ja työkustannus ovat samaa tasoa muiden viljojen kanssa, mutta muut muuttuvat kustannukset, joihin lukeutuvat isoimpana kustannuseränä polttoainekulut, ovat jonkin verran muita viljoja isommat.

Kuva 3. Syysrukiin viljelyn kilpailukyky suhteessa muihin viljoihin vuosina 2018−2022. Ruis pärjää taloudellisessa tuloksessa hyvin kevätviljoille, mutta syysviljoista syysvehnä antaa ruista paremman taloudellisen tuloksen. Rukiin keskimääräinen sato on vuosina 2018−2022 ollut 4 950 kg/ha. Nettovoitto kuvaa kasvintuotannon tulosta, kun satotuotoista ja tuista vähennetään pois kaikki kustannukset sisältäen muuttuvat, työ-, kiinteät kustannukset. Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2023.

Kuva 4. Rukiin viljelyn kokonaistuotantokustannukset hehtaaria kohden olivat vuosina 2018−2022 samaa tasoa kuin syysvehnällä ja hieman isommat kevätvehnään nähden, mutta muut muuttuvat kustannukset olivat jonkin verran isommat syysrukiilla kuin syys- tai kevätvehnällä. Tuotantokustannuksia on kuitenkin hyvä tarkastella satotonnia kohden, jolloin rukiin kokonaistuotantokustannus (nettotuotantokustannus suluissa) oli samalla aikavälillä 260 (152) €/tn, syysvehnän 259 (162) €/tn ja kevätvehnällä heikommasta satotasosta johtuen 340 (205) €/tn. Nettotuotantokustannuksessa tuet on vähennetty.
Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2023.