10. Kvalitetskriterier

Oljeväxtskördens kvalitetskriterier utgörs av fukt-, olje-, protein-, ogräs- och klorofyllhalter. Enligt dessa kriterier bestäms det slutgiltiga priset som betalas till odlaren. Kvalitetskriterierna och prisbildningskriterierna bestäms enligt aktör. Noggrannare information om kvalitetskriterierna och prisbildningskriterierna står att läsa i köparnas avtalsvillkor och bl.a. på deras internet-sidor. 

Allmänna handelskriterier

Till de allmänna handelskriterierna hör att fröet inte får innehålla egenskaper (doft/smak) eller ämnen som är främmande för rybs/raps. Fröet får inte heller innehålla några som helst senaps- eller kumminfrön eller doft som härstammar från kummin. Odlaren måste dessutom kunna bevisa att växtskyddspreparat har brukats enligt gällande regler och lagstiftning. 

Utsädet ska bestå av en traditionell sort, högsta tillåtna erukasyrehalt ska vara under 1 % och glukosinolathalten högst  18 µmol/g. Villkoren uppfyllts vid bruk av certifierat utsäde.

I nedanstående punkter har utgångskriterierna för oljeväxternas frön angivits. Närmare och mera specifik information finns t.ex. på aktörernas internet-sidor. Köparna ger också närmare information om prissättningsgrunderna.

Krav (målsättningar):

  • Fukthalt  9,0 %
  • Oljehalt över 40 %
  • Ogräshalt under 3 %
  • Klorofyllhalt under 20 mg/kg