Liite 2. Viljelijän muistilista viljakauppaan ja riskien hallintaan

Selvitä tuotantokustannukset viljakauppapäätösten perustaksi

Kasvinviljelyn tuotantokustannusten tunteminen (€/tn) on avainasemassa, kun tilan viljakauppapäätöksiä suunnitellaan. Selvitä kunkin viljelykasvin tuotannosta aiheutuneet muuttuvat kulut ja työkustannukset sekä paljonko kullekin kasville kohdistuu tilan kiinteitä ja pääomakustannuksia. Laskelmien tekoa helpottavat tiedot tuotantopanosten käytöstä aiempina vuosina.

Aseta sadolle vähimmäishinta

Aseta tuotantokustannusten perusteella sadolle vähimmäishinta (€/tn), joka markkinoilta tulee saada, jotta ainakin muuttuvat kustannukset ja työkustannukset tulevat katettua. Pidemmällä aikajänteellä myös viljelyn kokonaistuotantokustannukset tulisi saada katettua, jotta tuotanto olisi kannattavaa. Tätä varten on sadolle myös hyvä määritellä sadolle tavoitehinta (€/tn), jolla katetaan kokonaistuotantokustannusten ja saatujen tukien välinen erotus. Tavoitehinta auttaa myyntiajankohdan valitsemisessa.

Laadi sadolle markkinointisuunnitelma

Sadon markkinointisuunnitelman tekeminen on yhtä tärkeää kuin viljelysuunnitelman laadinta. Ennen kylvöpäätöksiä tehty markkinointisuunnitelma on “strateginen”. Markkinointisuunnitelmassa päätetään mitä viljelykasveja tilalla tulevana kasvukautena viljellään markkinanäkymät huomioiden. Suunnitelmaa tehdessä arvioidaan myös riittääkö tilan varastokapasiteetti syksyn sadolle vai pitääkö viljaa myydä jo sadonkorjuuaikaan. Mieti myös, milloin on sopiva aika hinnoitella myynnit ja millaisia sopimuksia käytät.

Sadonkorjuun jälkeen tehtävä markkinointisuunnitelma on luonteeltaan “taktinen”. Tällöin käydään läpi vaihtoehtoja, milloin vielä hinnoittelematon sato on järkevää myydä. Suunnitelmassa arvioidaan, onko asetettu vähimmäishinta ylitetty ja saavutetaanko tavoitehinta. Harkitse myös kuinka myöhäiseen ajankohtaan olet valmis jättämään hinnoittelun. Suunnitelman teossa on avuksi viljan hintakehityksen seuraaminen ja sen ennakointi analysoimalla markkinatilannetta.

Markkinointisuunnitelmassa on huomioitava tilan riskinsietokyky ja kassavirtatilanne. Sadon suuruuden ja laadun ratkaisevat viime kädessä kasvukauden sääolosuhteet. Hinta määräytyy markkinoilla, joihin yksittäinen toimija ei voi vaikuttaa. Tämän vuoksi suunnitelma on pidettävä realistisena, jotta se on toteuttamiskelpoinen.

Tunne toimintaympäristösi – seuraa säännöllisesti markkinatapahtumia

Viime vuosina hintavaihtelut vilja- ja öljykasvimarkkinoilla ovat olleet suuria, minkä vuoksi markkinaseurannan tärkeys on korostunut entisestään. Ota esimerkiksi tavaksi seurata viikoittain hintakehitystä ja siihen vaikuttaneina asioita sekä tutustu kuukausittain tase-ennusteisiin ja niiden muutoksiin.

Tutustu ja ole selvillä tarjolla olevista sopimuksista

Vertaile viljely- ja kauppasopimustyyppejä keskenään ja arvioi mikä käy sinulle parhaiten. Perehdy aina ennen sopimuksen tekemistä sen ehtoihin ja tee sopimus kirjallisena. Kun sopimus on hyväksytty, sitoo se kumpaakin osapuolta.