2.3 Muut markkinoihin vaikuttavat tekijät

Markkinointivuoden aikana

Markkinatilanteeseen vaikuttavat lyhyellä aikavälillä tarjonnan ja kysynnän lisäksi yleiset odotukset hintojen kehityssuunnasta, päävaluuttojen keskinäiset kurssimuutokset, kauppapolitiikka ja yleispoliittinen tilanne suurissa viejä- ja tuojavaltioissa. Tullit ja vientirajoitteet sekä rahtihintojen kehitys vaikuttavat suoraan kaupankäyntiin. Myös tilanne muilla raaka-ainemarkkinoilla (öljy, kaasu, mineraalit jne.) näkyy välillisesti kansainvälisillä vilja- ja öljykasvisektoreilla.

Suomen markkinoille antaa erityispiirteensä pohjoinen sijaintimme verrattuna niihin EU:n jäsenvaltioihin, joilla on suorat satama- tai jokirahtiyhteydet Atlantin, Välimeren tai Mustanmeren kauppareiteille. Käytännössä nämä EU:n suuret viljaa ja öljykasveja tuottavat valtiot (Ranska, Saksa, Puola ja Romania) sekä Iso-Britannia määrittelevät viljojen yleisen hintatason markkinoilla. Suomi on suhteellisesti suuri kauran tuottajamaa ja kaurasadollamme ja tarjonnallamme on vaikutusta kansainvälisesti. Vietäessä Suomesta viljaa joudutaan lähtömaan hinnoittelussa huomioimaan rahtikustannus kohdemaahan. Vastavuoroisesti sijaintimme muodostaa “luonnollisen rajasuojan”, sillä tuotaessa viljaa tai öljykasveja Suomeen, on niiden lähtömaan hintaan lisättävä rahtikustannus ja muut käsittelykustannukset.

Markkinahintojen kehitykseen vaikuttavat välillisesti vilja- ja öljykasvijohdannaiset, joilla käydään kauppaa useissa pörsseissä ympäri maailmaa. Johdannaisia ovat mm. futuuri-, optio-, ja spread -sopimukset.  Johdannaiskauppaan osallistuvat paitsi viljan myyjät ja ostajat, jotka käyttävät pörssiä hinnansuojaukseen, myös sijoittajat, jotka eivät ole mukana käytännön viljakaupassa. Erityyppiset sijoittajatahot ovat tärkeitä pörssin toimivuuden kannalta, koska he mahdollistavat sen, että pörssi on likvidi eli sopimusten määrä on niin suuri, että kaupantekoa voidaan suorittaa kaikissa markkinatilanteissa.

Johdannaismarkkinoiden kehitykseen vaikuttaa reaaliaikainen tieto siitä mitä kansainvälisillä markkinoilla tapahtuu. Johdannaismarkkinoita tarkastellaan sekä markkinatiedon että teknisen analyysin perusteella. Pörssien futuurien ja optioiden toimeksiantojen taustalla on usein tietokoneille asetettuja toimeksiantoja, jotka perustuvat teknisen analyysin tasoihin. Esimerkkinä teknisestä hinnasta voidaan mainita tukitaso (support) ja vastustustaso (resistance). Johdannaisten hintavaihtelu (volatiliteetti) voi olla suurta jopa muutaman päivän välillä ja yhden vuorokauden aikana. Vilja- ja öljykasvien johdannaisten hinnat ovat kaikille julkisia ja ne antavat tietoa siitä mikä on markkinoiden käsitys tulevien kuukausien tai vuoden hintatasosta ja sen suunnasta.

Pidemmällä aikavälillä

Tarkasteltaessa viljan ja öljykasvien hintaan vaikuttavia tekijöitä pidemmällä ajanjaksolla, nousevat merkittävinä hintaan vaikuttavina tekijöinä esiin mm. väestönkasvu ja elintason kohoaminen kehittyvissä maissa. Elintason kehittymisen myötä liha- ja maitotuotteiden kulutus kasvaa, mikä lisää globaalisti rehukasvien kysyntää. Yleinen maailmantalouden kehitys, ilmastonmuutoksen vaikutus maataloustuotantoon ja sen sijoittumiseen, biopolttoaineiden tuotanto sekä maatalous-, ympäristö-, energia- ja kauppapolitiikka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä myös vilja- ja öljykasvimarkkinoihin ja niiden kehitykseen.