2.3 Andra faktorer som påverkar marknaden

Under marknadsåret

På kort sikt påverkas marknadssituationen, förutom av utbud och efterfrågan, av de allmänna förväntningarna på prisutvecklingen, huvudvalutornas inbördes kursförändringar, handelspolitiken och det allmänna politiska läget i de stora export- och importländerna. Tullar och exportrestriktioner och fraktprisernas utveckling påverkar handeln direkt. Också situationen på de övriga råvarumarknaderna (olja, gas, mineraler osv.) avspeglas indirekt på den internationella spannmåls- och oljeväxtsektorn.

Ett särdrag för den finländska marknaden är vårt nordliga läge i förhållande till de EU-länder som har direkt hamn- eller flodtrafikförbindelse till Atlantens, Medelhavets eller Svartahavsområdets handelsleder. I praktiken är det de stora spannmåls- och oljeväxtproducenterna i EU (Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Polen, Rumänien och Ungern) som avgör den allmänna prisnivån på marknaden. Finland är en förhållandevis stor havreproducent, och vår havreskörd och vårt havreutbud har internationell betydelse. När man exporterar spannmål från Finland måste prissättningen ske med beaktande av fraktkostnaden till mottagarlandet. Å andra sidan är vårt geografiska läge ett ”naturligt gränsskydd”. Vid import av spannmål eller oljeväxter till Finland ska fraktkostnader och andra hanteringskostnader inkluderas i priset, jämfört med marknadspriset i de södra delarna av Östersjöområdet eller Centraleuropa.

Marknadsprisernas utveckling påverkas indirekt av spannmåls- och oljeväxtfuturerna, som är föremål för handel på många börser världen över. De derivat det är fråga om är bl.a. futuravtal, optioner och spreadavtal.  I derivathandeln deltar förutom spannmålssäljarna och köparna, som använder börsen som prissäkringsinstrument, också placerare, som inte deltar i den fysiska spannmålshandeln. Olika typer av placerare är viktiga med tanke på börsens funktion, eftersom de skapar möjligheter för likviditet på börsen, vilket innebär att antalet kontrakt är så stort, att handeln löper i alla marknadssituationer.

Futurprisernas utveckling påverkas av information i realtid om händelserna på den internationella marknaden. Derivatmarknaden analyseras på basis av marknadsinformation och tekniska analyser. Vid köpuppdrag för futurer och optioner på börsen finns i bakgrunden ofta elektroniskt förhandsinställda köpuppdrag som baserar sig på vissa nivåer av teknisk analys. Som exempel på tekniskt pris (nivå) kan nämnas stödnivå (support) och motståndsnivå (resistance). Futurernas prisvariation (volatilitet) kan vara stor, priserna kan svänga häftigt inom bara någon dagar eller timmar. Futurpriserna för spannmål och oljeväxter är offentliga för alla, och de avspeglar marknadens uppfattning om de kommande månaderna eller årets prisnivå samt pristrenderna.

På längre sikt

Av de faktorer som påverkar spannmåls- och oljeväxtpriset under en längre period är bl.a. befolkningstillväxten och den ökade levnadsstandarden i utvecklingsländerna särskilt viktiga för prisbildningen. Ökad levnadsstandard medför ökad konsumtion av kött- och mjölkprodukter, vilket ökar den globala efterfrågan av foderväxter. Världsekonomins allmänna utveckling, klimatförändringens inverkan på jordbruksproduktionen, produktionen av biobränslen samt jordbruks-, miljö, energi- och handelspolitiken påverkar på längre sikt också marknaderna för spannmål och oljeväxter och deras utveckling.