Liite 4. Viljakauppaan ja -pörsseihin liittyvää sanastoa

Avohintainen sopimus – viljely- tai kauppasopimus, jossa hinnan määräytyminen on jätetty myöhemmin erikseen sovittavaksi.

Basis/premium – käteismarkkinahinnan ja viljapörsseissä eri kuukausille noteerattujen futuurihintojen välinen erotus. Se kuvaa myös viljan myynti- tai ostopaikkakunnan välistä hintaeroa futuurihintoihin nähden

Bear/bearish – kansainvälisillä markkinoilla käytetty termi, jolla tarkoitetaan, että hintojen odotetaan laskevan

Broker – yksityinen henkilö tai yritys, joka toimii myyjän ja ostajan välillä tarkoituksenaan järjestellä näiden välinen kauppatapahtuma. Yleinen käytäntö on, että myyjä maksaa brokerin palkkion

Bull/bullish – kansainvälisillä markkinoilla käytetty termi, jolla tarkoitetaan, että hintojen odotetaan nousevan

Bushel – Amerikkalainen tilavuuspainomitta. 1 bushel = 27,216 kg vehnää ja soijapapuja, 25,4 kg maissia ja ruista, 21,77 kg ohraa ja 14,52 kg kauraa.

CIF (Cost, insurance and freight paid to named port of destination) – Toimitusehto, jossa myyjä toimittaa tavaran laivaan. Myyjä hoitaa ja maksaa myös merirahdin sovittuun satamaan sekä tekee vakuutussopimuksen ostajan hyväksi kuljetusriskien varalta. CIF-ehdosta on johdettu viljakaupassa erittäin yleisesti käytettävä termi CIFFO (CIF Free Out), jossa vastaanottaja vastaa kaikista purkupään kuluista

Coceral – EU:n alueella toimivien vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppiaiden järjestö.

Copa/Cocega – maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien yhteinen etujärjestö Euroopassa

DG Agri (Directorat General Agriculture) – Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto.

Delivery – Toimitusajankohta ja/tai -paikka. Futuurisopimuksien yhteydessä tarkoittaa sen erääntymisajankohtaa.

Delivered price – viljan hinta toimitettuna sovittuun paikkaan.

Ex-farm price (tilahinta) – viljan hinta maatilalla. Tilahintapohjaisessa kaupassa viljelijälle maksetaan suoraan noteerattu hinta ja ostaja järjestää sekä maksaa rahdin.

FOB (Free on board, vapaasti aluksessa) – toimitusehto, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajan osoittamaan alukseen.

Futuuri (Futures contract) – pörsseissä käytettävä johdannaissopimus (johdannaisinstrumentti), jolla ostetaan tai myydään määriteltyä hyödykettä (esimerkiksi vehnää, rapsia) jonakin tulevana ajankohtana hintaan, josta sovitaan kaupan tekohetkellä. Viljafutuurisopimusten sisältö on standardoitu esim. viljalajin, määrän ja laadun osalta.

Futuurihinta (Futures price) – futuurien (futuurisopimusten) hinnat määräytyvät viljapörsseissä avoimessa kaupankäynnissä myynti- ja ostotarjousten pohjalta. Futuurihinnalla tarkoitetaan tietyn viljan tai öljykasvin hintaa kyseisen pörssin määrittelemässä varastossa tai toimituspisteessä.

Gafta (Grains and feed trade association) – kansainvälisen viljakaupan sopimusjärjestö, joka toimii myös erimielisyyksien sovittelijana.

Globaali – yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen

Hedger – pörssitermi, jolla tarkoitetaan hinnansuojaajaa. Viljan myyjä tai ostaja, joka halua suojautua markkinahintojen muutosten aiheuttamalta riskiltä pörssin viljafutuurien tai -optioiden avulla

Hintariski – riski, joka syntyy sekä myyjälle että ostajalle, kun hinnat muuttuvat ennalta arvaamattomasti markkinoiden muuttuessa. Hintariskeiltä voidaan suojautua käyttämällä erilaisia osto- ja myyntitekniikoita ja riskien hallintaan tarkoitettuja välineitä.

IGC (International Grain Council) – Kansainvälinen viljaneuvosto.

Johdannaisinstrumentti – esimerkiksi futuuri- tai optiosopimus, jonka arvo perustuu jonkin toisen hyödykkeen, esimerkiksi vehnän arvoon.

Johdannaismarkkina/johdannaiskauppa – pörsseissä käytävä kauppa johdannaisinstrumenteilla, jotka ovat pörssitoimijoiden välisiä sopimuksia velvollisuudesta tehdä kauppaa (futuurit) tai oikeudesta (optiot) myöhempänä sovittuna ajankohtana.

Kohde-etuus – pörsseissä käytetty yleistermi hyödykkeestä eli raaka-aineesta (esim. vilja, öljykasvi), johon pörssin futuuri- tai optiosopimusten kauppa perustuu

Korrelaatio – vastaavuus- tai riippuvuussuhde. Todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta (korrelaatiokerroin)

Käteishinta (Cash price) – viljojen tai öljykasvien kulloinenkin hinta käteismarkkinoilla. 

Käteiskauppa (käteismarkkina, cash market) – viljaerän myynti päivän markkinahintaan. Tavaran toimitus yleensä pian sopimuksenteon jälkeen.

Laatu (Quality) – vilja- tai öljykasvierän käyttökelpoisuuteen ja – tarkoitukseen ja näin ollen hintaan vaikuttavat laadulliset ominaisuudet.

Laatuluokka (Grade) – kansainvälisessä kaupassa ja viljapörsseissä yleisesti käytetty laadun standardointi, joka vaihtelee tuottajamaasta ja pörssistä riippuen. Helpottaa kaupankäyntiä ja hintavertailua.

Likvidi – yrityksestä: maksuvalmius, arvopapereista: helposti rahaksi muutettava, markkinoista: toimiva

Loppuvarasto (carryover stock, ending stock) – viljataseissa käytetty termi, joka tarkoittaa markkinointivuoden vaihteessa varastossa olevan viljan määrä.

Markkinointivuosi/satokausi – yleisesti, etenkin viljataseiden yhteydessä käytetty termi, jolla tarkoitetaan sadonkorjuukausien välistä aikajaksoa. Pohjoisella pallonpuoliskolla markkinointivuosi alkaa heinäkuun alusta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun lopussa. Esimerkiksi markkinointivuodella 2011/12 tarkoitetaan 1.7.2011–30.6.2012 välistä ajanjaksoa.

Optio – johdannaisinstrumentti, jolla käydään kauppaa pörssissä.

Pitkä/lyhyt positio (long/short position) – viljakaupassa käytetty termi kuvaa toimijan asemaa markkinoilla. Pitkällä positiolla tai “olla pitkänä” tarkoitetaan markkina-asemaa, jossa esim. viljaa on omistuksessa enemmän kuin on

Riskien hallinta (Risk management) – kaikkeen taloudelliseen toimintaan sisältyy tappion tai epäonnistumisen vaara. Riskien (hinta, määrä, laatu) suuruutta voidaan kontrolloida ja niiltä voidaan monilta osin suojautua erilaisilla riskien hallintamenetelmillä ja sitä varten kehitetyillä välineillä.

Sanktio – sopimuksiin liittyvä sakko/korvausvaade on usein seurausta sopimuksen yksipuolisesta purkamisesta. Voi olla rahallinen korvaus.

Spekulantti – sijoittaja, joka toimii pörssin johdannaismarkkinoilla ja tekee kauppaa viljafutuureilla ja optioilla. Spekulantin hallinnassa ei tavallisesti ole viljaa eikä tavoitteena ole myydä tai ostaa viljaa. Spekulantin toiminta tuo omalta osaltaan pörssiin tarvittavaa maksuvalmiutta (likviditeettiä), joka on perusedellytys pörssin toiminnan kannalta.

Spot hinta – nykyhetken kaupantekohinta vilja- tai öljykasvikaupassa (kts. käteiskauppa).

Spread – Chicagon eri kuukausien futuurien välinen hintaero. Esimerkiksi Maissin maaliskuun 2019 futuuri−toukokuun 2019 futuuri.

Stock-use ratio – suhdeluku (%), joka kuvaa markkinointivuoden loppuvarastojen määrää verrattuna kulutukseen. Termiä käytetään yleensä viljataseiden yhteydessä, kun seurataan varastojen suhteellista kehitystä eri markkinointivuosien välillä.

Termiini/Termiinisopimus (Forward contract) – ostajan ja myyjän välillä tehty sopimus, jossa myyjä sitoutuu toimittamaan ja ostaja vastaanottamaan sopimuksessa määritellyn vilja- tai öljykasvierän sovittuna ajankohtana tulevaisuudessa. Viljan hinta määräytyy kaupantekopäivänä

Tilahinta (ex-farm price)– tilahintapohjaisessa kaupassa viljelijälle maksetaan suoraan noteerattu hinta ja ostaja järjestää sekä maksaa rahdin.

Toimitusehto (Terms of delivery) – viljakaupassa sopimuksenteon yhteydessä sovitut ehdot tavaran toimitusajasta ja -paikasta. Yleisimmin käytetyt toimitusehdot ovat:
• vapaasti maatilalla autoon lastattuna (tilahinta)
• toimitettuna perille ja purettuna ajoneuvosta (TOP)
• vapaasti laivassa (FOB eli free on board)
• vapaasti määräsatamassa (CIF eli cost. insurance and freight)
• toimitettuna vastaanottajan varastoon (free at destination)

Trader (suom. traderi) – viljakauppias, yksityinen henkilö tai yritys, joka tekee viljakauppaa fyysisillä markkinoilla tai viljajohdannaiskauppaa pörsseissä usein asiakkaidensa toimeksiannosta. Pörssiterminä tarkoittaa samaa kuin meklari.

USDA (United States Department of Agriculture) – Yhdysvaltojen maatalousministeriö

Varastointisopimus (Storage contract) – sopimusmuoto, jossa myyjä sitoutuu varastoimaan tavaran ostajan lukuun sovitun ajan ja saa siitä korvauksen.

Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) – Suomessa toimivien vilja-, öljy- ja valkuaiskasvialan yritysten ja organisaatioiden muodostama yhteisorganisaatio, jonka tehtävänä on kotimaisen vilja- ja öljykasviketjun toiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa osaltaan VYR:in toimintaa.  www.vyr.fi

Viljapörssin toimijat – pörssin keskeiset toimijat voidaan jakaa hinnansuojaajiin (viljan myyjät ja ostajat) sekä spekulantteihin, jotka haluavat hyötyä hinnanmuutoksista ilman, että heillä on tavoitteena myydä tai ostaa viljaa.

Volatiliteetti – termillä tarkoitetaan hintojen suurta vaihtelua lyhyen ajan sisällä esim. viljapörsseissä tai käteismarkkinoilla.

Välimiesmenettely (Arbitration) – viljely- tai kauppasopimuksista aiheutuvien erimielisyyksien sovittelutapa, jossa ratkaisuehdotuksen tekee osapuolten yhteisesti hyväksymä välittäjä tai välityslautakunta. Kansainvälisesti tunnetuin arbitraatti on GAFTA

Wash out – viljakauppatermi, jolla tarkoitetaan yleensä kaupan purkamista tai loppuselvitystä ilman toimitusta niin, että osapuolien välillä tehdään vastakaupat päivän hintaan ja sen erotus alkuperäiseen kauppahintaan selvitetään rahalla/laskulla. Samalla osapuolet sopivat, että viljaerän käytännön toimitusvelvollisuus puolin ja toisin poistuu.