9. Kontraktsodling

Målet med kontraktsodling är att förstärka och utveckla maltkornskedjans verksamhet. Generellt sett är förutsättningen för framställning av inhemskt öl och malt att det odlas inhemskt maltkorn. Med hjälp av kontraktsodlingen säkrar mälterierna tillgången till maltkorn och jordbrukarna minskar marknadsrisken genom att säkra en köpare för kornet redan innan växtperioden börjar.

Mälterierna gör upp odlingskontrakt direkt med jordbrukarna och via förmedling av spannmålsaffärerna. Aktörerna gör också upp kontrakt med tanke på maltkornsexport.

Vid kontraktsodling förbinder sig jordbrukaren till att odla en överenskommen mängd av en viss sort för mälteriet. Mälteriet förbinder sig till att köpa kontraktsmängden när kvaliteten vid mottagning uppfyller de kvalitetskrav för maltkornet som definieras i kontraktet.

I kontraktsvillkoren kan man avtala bl.a. om kvalitetsprissättning, sändning av prover, kornleverans, hur priset bestäms, om oöverstigliga hinder (force majeure) samt om hur man kommer överens om leverans- och betalningstid. Avtalsvillkoren för maltkorn är aktörspecifika. Via kontraktsodling förbinder man sig till samarbete och det är mycket viktigt att båda parterna agerar enligt överenskomna spelregler och med respekt för avtalet.