8. Tröskning, skörd och torkning

Texten i detta stycke är i sin helhet kopierad från Öljykasvinviljelyopas som är utgiven av  MTK och  ETL Öljynpuristamoyhdistys

Val av rätt tröskningstidpunkt 

Av oljeväxterna börjar tröskningen ofta från vårrybs. Samtidigt mognar ofta också höstrybsen. Höstrapsens växttid är ofta lite längre. Vårrapsen mognar ofta ca en vecka senare jämfört med vårrybs. Tröskningen kan inledas när fröets fukthalt är 20-25 %. Vid det laget har också klorofyllhalten sjunkit på en tillräckligt låg nivå.  I detta skede är rybsbeståndet allmänt gråfärgat. Däremot kan rapsen vara rätt grön till färgen.

De mogna fröna i dagens rybssorter har i huvudsak en rödbrun-svart nyans, men i de flesta sorter är en liten andel av fröna gulaktiga. Mogna rapsfrön är svarta. Kärnan i mogna rybs- och rapsfrön är klargula. Klorofyllhalten i fröna kan kontrolleras med blotta ögat genom att krossa fröna mot ett hårt underlag. Skidorna mognar ojämnt. Om mera än 10 % av fröna i skidorna har grönt innanmäte lönar det sig inte att inleda tröskningen ännu eftersom klorofyllhalten ännu är för hög. Om den överskrider 20 ppm sänker det ofta avräkningspriset som odlaren erhåller för fröna.

Sträng frost avbryter rybsens och rapsens normala mognadsprocess och leder till att klorofyllhalten i fröet förblir på denna nivå. Efter frost lönar det sig därför att uppskjuta tröskningen tills eventuella gröna frostskadade frön torkar och inte onödigt belastar torkningen av skörden. 

Tröskning vid lämplig tidpunkt medför inga problem om det råder uppehållsväder och växterna har mognat jämnt. Ibland händer det att växterna mognar ojämnt, i synnerhet om grönskott och nyblomning förekommer i växtbeståndet. Skördandet kan inledas när fröets fukthalt är 20 – 25 %. Rybs tål höstens slaskskurar mycket bra och är inte benägen att drösa. I allmänhet lönar det sig därför att först tröska och torka spannmålen och först därefter tröska rybsen. Man måste ha tålamod med rapsens mognad, men å andra sidan ska man också undvika att vänta onödigt länge eftersom rapsen har en hög benägenhet att drösa. 

Skördetröskans inställningar

Före tröskning ska inställningarna i skördetröskan justeras så att de lämpar sig för oljeväxter enligt tillverkarens instruktioner. Gällande inställningarna är det skäl att observera att rybs och raps skiljer sig från spannmål både till sin struktur och sina egenskaper. Typiska egenskaper för rybs och raps är:  

  • fröna drösar lätt, i synnerhet rapsfröna
  • vid tröskningen lossnar fröna lätt från skidorna, men söndras också lätt
  • stjälkarna är spröda och våta eller det gröna tröskdammet tynger

Tröskningsresultatet utvärderas genom att observera tröskningsförlusterna och kvaliteten på varan som hamnar i tanken. Som en allmän regel kan man säga att om frön återfinns efter tröskspåret så att de utgör hela maskinens bredd uppkommer tröskförlusterna vid skärbordet. En smalare fröfåra talar för sin del om felaktiga inställningar i tröskmaskineriet. 

Höstrybs- och -rapsväxterna är i allmänhet höga, 100- 170 cm. Tröskandet kan vara utmanande med normalt skärbord men om det utrustas med sidokniv underlättar det tröskandet och hindrar drösningen. Dessutom är höstrapsens frö betydligt större jämfört med vårraps och rybs, vilket bör beaktas vid tröskning och torkning.

Läs mera om justering av skördetröskan och tröskningsteknik (finns översatt)

Torkning

Frötorkningen skall ske omedelbart efter skörden eftersom de fuktiga rybs- och rapsfröna upphettas snabbt. Fukthalten i torkade frön borde vara 7-9,0 %. Temperaturen under torkningen beror på frönas fukthalt. Ju fuktigare frön, desto lägre starttemperatur. Om fröet dör till följd av för hög torkningstemperatur börjar oljan inuti fröet härskna, vilket försvagar den pressade oljans bruksvärde.

I torken bidrar försnabbandet av cirkulationen i allmänhet till att frömassans temperatur bibehålls på lämplig nivå. Samtidigt hindras fröna från att flyga upp med den utgående luften. Torkningsluftens mängd måste minskas så pass mycket att fröna inte följer med luftströmmen. Före lagring måste fröna avkylas omsorgsfullt.

Om skörden har mognat ojämnt lönar sig alltid förtorkning med kall luft eftersom skörden ännu eftermognar under kallufttorkningen. Torkning i kall luft kan pågå t.ex. 3-4 dygn, varefter den kvarblivna fukten avlägsnas med varmluftstorkning. Vid användning av kallufttorkning kan fröna också lämnar kvar i torken över vintern och arbetet slutföras på våren i torrare väder.

Frösortering

Om man har tillgång till lämpliga redskap lönar det sig att sortera skörden eftersom ogräshalten i fröna normalt sänker priset avsevärt vid kvalitetsprissättningen. Ogräshalten skall inte överskrida 3 %. Som övre såll för rybs kan man pröva ett 2,75 mm:s såll med runda hål och som nedre ett som är utrustat med 1,0 mm:s springor. Vid val av såll är det bra att minnas att storleken för såväl rybs som ogräsfrön varierar enligt rådande väderlek under växtperioden. En enkel cylindersorterare ger redan ett mycket tillfredsställande resultat, men avlägsnandet av svinmållans frön kräver noggranna försök med olika alternativa såll. Att sålla bort snärjmårans frön från skörden genom sortering är så gott som omöjligt.