8. Förlikning vid tvister

I Finland existerar inget nationellt förlikningsförfarande för tvister som uppkommit vid handel med spannmål och oljeväxter. För att en tvist ska kunna lösas på ett sätt som är rättvist för både säljaren och köparen är det viktigt att avtalet om spannmåls- och oljeväxthandeln innehåller en detaljerad beskrivning av förfarandet i händelse av en tvist.

Om det uppstår oenighet mellan säljaren och köparen om t.ex. priset, kvaliteten, mängderna och vid kontraktsbrott, gäller som grundprincip att man bör gå in för en förhandlingslösning. Ett tydligt, skriftligt avtal underlättar förfarandet. Om parterna inte sinsemellan kan nå enighet i en tvist, avgörs ärendet i tingsrätten.