7. Möjligheter och risker vid spannmålshandel

Vid odling av spannmål och oljeväxter bestäms skördens storlek och kvalitet i sista hand av vädret. Det pris du får för skörden bestäms av marknaden, och kan inte påverkas av en enskild aktör. Prisernas utveckling kan inte förutses med säkerhet, inte ens för några veckor framåt. Följaktligen ställs odlaren i sin verksamhet inför risker gällande såväl skördens mängd, kvalitet som pris. Trots att riskerna ger gårdens verksamhet en viss osäkerhet kan de ändå kartläggas och minimeras.

Jordbrukaren måste själv definiera gårdens risktålighet, och välja de bästa verktygen för att minimera olika risker på gården. Vid sidan av en odlingsplan behöver gården också en marknadsplan. I bilaga 2 ingår en minneslista för gårdens riskhantering och marknadsföringsplan

Den marknadsplan du gör upp innan du bestämt vad som ska sås är en strategisk plan, som tar sikte på framtiden. I planen ingår beslut om bl.a. gårdens grödor och lageranvändning. Den marknadsplan som uppgörs efter skörden är mer taktisk till sin natur. I den går man igenom alternativen bara för den del av skörden som ännu inte sålts. Planeringen görs utifrån en kontinuerlig uppföljning av spannmålsmarknaden, och analyser av den rådande marknadssituationen. Vid uppgörandet av båda dessa planer lönar det sig att vara realistisk beträffande skördens mängd och kvalitet, och hålla kontraktsmängderna på en sådan nivå att man säkert kan leverera de mängder man förbundit sig att leverera.

Minneslista för gårdens spannmålshandel och riskhantering

  • utred produktionskostnaderna
  • fastställ ett minimipris för skörden
  • gör upp en marknadsplan för skörden
  • följ regelbundet med händelserna på marknaden
  • ta reda på och bekanta dig med de kontrakt som finns

se närmare i bilaga 2.