7.2 Gödsling

Gödsling vid sådd

Oljeväxternas kalkning och gödsling behandlades redan tidigare i kapitel 5.4. För höstsorternas del lönar det sig att vid gödsling i samband med sådd använda NPKS-gödsel med låg kvävehalt, varvid fosfor- och kaliumbehovet uppfylls på ett idealiskt sätt.

För en lyckad övervintring är det av största vikt att oljeväxterna hinner bilda starka och välutvecklade plantor under höstens växtperiod. För plantornas utveckling är det viktigt att de redan på hösten har tillräcklig tillgång till kväve och svavel. I synnerhet efter gräsvall ska tillräcklig kvävegödsling ombesörjas eftersom microbernas nedbrytningsprocess binder lösligt kväve i riklig omfattning. Hos oss är gränsen för gödsling enligt miljöreglerna 30 kg kväve på hösten.

I Sverige, där höstoljeväxter odlas i en betydligt större omfattning än hos oss, rekommenderas 60 kg kvävegödsling på hösten efter spannmålet. Vid försök har konstaterats att med större kvävegödsling på hösten kan vårgödslingen reduceras så att den totala kvävemängden minskar.

Vårgödsling

Jämfört med våroljeväxter är höstoljeväxternas avkastning i allmänhet större, varför näringsbehovet bör beaktas på motsvarande sätt. Enligt miljöreglerna kan oljeväxterna tillföras kväve på våren max. 140 kg/ha. Höstoljeväxterna kan således tillföras ett kvävetillskott på totalt 170 kg/ha (på hösten 30 kg + våren 140 kg). I vårgödslingen brukas gödsel som innehåller makronäringsämnen, som innehåller åtminstone kväve, svavel och bor. För vårgödsling kan också brukas lämpliga NPKS-gödselämnen ifall de rekommenderade halterna av fosfor- och kalium inte uppfyllts i samband med höstgödslingen. 

Under den kraftigaste växtperioden kan växternas näringstillgång effektiveras med bladgödsling. För oljeväxterna har utvecklats bladgödsel som beaktar deras specialbehov av näringsämnen.