7.1 Sådd och utsädemängd

Odling av höstrybs och -raps lyckas i allmänhet bra om övervintrandet är gynnsamt.  Alla åtgärder som utförs på hösten siktar på grundandet av ett gott och livskraftigt bestånd.

Som växtunderlag för höstrybs- och raps ska man helst välja en sluttande åkerlott som inte enbart består av lergjord. Skiften som är belägna i skogmark och skogsbryn där hjortar, rådjur, älgar och harar trivs är inte att rekommendera.

Som förfrukter till höstoljeväxter lämpar sig träda, gräsvall, tidiga spannmålssorter och ärter bäst på grund av den tidiga skördetidpunkten (i månadsskiftet juli-augusti). Försök har också gjorts i blandodling av höstrybs bland spannmål tidigt på våren. Mera om detta senare i denna guide.

Höstrybs har bra köldtålighet och härdar sig snabbt på hösten. Höstrybs har konstaterats lida mera av väta än höstraps, som också bättre tål stående vatten på åkern. Det oaktat ska man sörja för vattenekonomin i skiftet. Situationer där smältvattnet blir stående i åkern efter snön och den hårt frusna marken kommer åt att lyfta växtrötterna bör definitivt undvikas. Bladen i växtbeståndet kan se helt förstörda ut efter att snön har smultit bort trots att tillväxtpunkten är vid liv. Även ett glest växtbestånd kan alstra en lönande skörd och därför lönar det sig att noggrant överväga eventuell bearbetning av växtbeståndet.

Utsädesmängden och såddtidpunkten för höstrybs 

Utsädesmängden i höstrybs är större jämfört med höstraps och idealisk täthet för växtbeståndet är ca 100 st/m2. Trots detta är utsädesmängden endast ca 3 kg/ha eftersom fröstorleken är betydligt mindre jämfört med höstraps. Tusenkornsvikten för höstrybs är ca 2-3 gram. 

Tabell 1. Utsädesmängder för höstrybs och -raps (kg/ha) beroende på växttäthet (st/m2) och frövikt (g). I tabellen har området där utsädesmängden i allmänhet placerar sig märkts med grönfärg. I kalkylen har man utgått från att grobarheten är 95 %. Också utsädesmängderna (kg/ha) har beräknats enligt typiska tusenkornsvikter. Höstrapsfröna saluförs i allmänhet enligt såenheter (se följande stycke).  Taimitiheys = Planttäthet st/m2 , tuhannen siemenen paino = 1000 kornsvikt g, syyrypsi = Höstrybs, Syysrapsi = Höstraps (hybrid)

Utsädesmängden kalkyleras enligt följande: 

Frömängd (kg/ha) = Såddtäthet (st/m2) x Tkv (g) / Grobarhet (%)

Sådd av höstrybs ska ske i månadsskiftet juli-augusti – helst före mitten av augusti. Tillräcklig fuktighet för att fröna ska gro kan vara en utmaning. Också sniglarna kan vara ett problem i direktsådd varför den inte rekommenderas åtminstone efter gräsvall.  I höstrybs har man fått goda praktiska resultat av drillsådd i syfte att minska det kvarstående vattnet i skiftet. Odlingsförsök i höstrybs har också gjorts genom ytspridning midsommartid i ogräsbekämpat spannmål. Denna metod har också givit goda erfarenheter. Höstrybsen utvecklar plantor under spannmålet men håller sig på rosettstadiet ända till hösten. Vid planering av dylik ogräsbekämpning är det skäl att notera att MCPA verkar i efterhand via jorden på rybs, likaså kan TRIO-produkterna vara problematiska. Smådospreparaten Express eller Ratio lämpar sig bra. Höstrybs kan också sås i samband med plöjningen om man använder ytspridning. Mera om denna metod i ekoavsnittet. 

Utsädesmängd och såddtidpunkt i odling av höstraps

Enligt erfarenheterna i Sverige är växtbeståndets struktur en väsentlig framgångsfaktor för en lyckad odling av höstraps. Ifall växtbeståndet är för tätt eller det finns rikligt med kvarlämnad säd eller ogräs utsätts växtligheten för en alltför stor konkurrens. Konkurrensen kan orsaka alltför hög stråväxt varvid höstrapsplantornas tillväxtpunkter bildas högre upp i stjälken och ökar risken för vinterskador. Målsättningen är ett tillräckligt glest bestånd som dock täcker jorden med kraftiga plantor och kraftiga rötter.

Tidig sådd säkrar höstrapsens övervintring och mognad samt förbättrar skördeförväntningarna och oljehalten. Bästa tidpunkten för sådd av höstraps är månadsskiftet juli-augusti – helst före mitten av augusti. Höstrapsen övervintrar bäst när den har hunnit bilda 8 hjärtblad på hösten och de är tillräckligt djupa och tjocka. Här har man fått goda erfarenheter också i Finland. Efter plantbildningen är den optimala temperatussumman ca 450. För tidigt sått växtbestånd frodas och övervintringen är osäkrare eftersom näringen inte räcker till för hela perioden.

Små utsädesmängder höstraps, 50–80 st/m2, garanterar starka övervintrande enheter på hösten. Hybridhöstrapsens frösorter saluförs enligt såenheter, t.ex. 1,5 miljoner betade frön per förpackning (i utsädessäcken). Vid sådd av 60 st/m2 räcker en enhet till ca 2,5 hektar. Förpackningen väger ca 6-7,5 kg och såmängden således bara ca 3 kg/ha. Höstrapsfröet är betydligt större jämfört med vårraps eller höstrybs.

För populationsrapssorterna rekommenderas sådd av något större mängder i jämförelse med hybridsorterna, dvs. ca 80 st/ m2. Hybridsorterna uppvisar en snabbare växtstart på hösten än populationssorterna och fyller därför odlingsarealen effektivare. När sådden sker tidigt kan frömängden minskas, men försenad sådd kan i varje fall inte kompenseras med större frömängder. Vid val av utsädesmänden och såddtidpunkten ska skiftets egenskaper och såddförhållanden, som t.ex. jordens fuktighet beaktas.