7. Hur odlar jag höstrybs och -raps?

Odling av höstrybs har långa anor i Finland trots att odlingsarealen på senaste år omfattat endast några hundra hektar. Däremot är höstraps en rätt ny bekantskap och odlingserfarenheterna är därför tillsvidare ganska blygsamma. Intresset för odling av höstraps har på senare tider varit stort och små urval av nya sorter har börjat marknadsföras också på den inhemska marknaden.  I och med odlingsförsök har kännedomen om odlingstekniken förbättrats. Höstraps odlas omfattande i Europa. Också i Sverige har man på senare år haft goda erfarenheter som har lett till att odling av höstraps även där blivit allt allmännare.

Höstoljeväxterna är lämpliga för växtföljden i spannmålsgårdar och i gynnsamma förhållanden kan sådden ske genast efter de tidiga kornsorterna. Såtidpunkten för höstrybs och -raps infaller i månadsskiftet juli-augusti. På hösten bildar dessa oljeväxter en bladrosett som övervintrar under snön och fortsätter att växa efter att snön smultit bort. I synnerhet gällande höstraps är det väsentligt viktigt för en lyckad övervintring att bladrosetten och roten hinner utvecklas tillräckligt före vintern. Snötäcket som skyddar växtbeståndet bidrar till övervintrandet.

Blomningen av höstrybs och -raps infaller ofta redan i maj-juni, varför oljeväxternas skadegörare ofta orsakar mindre problem. Också växtsjukdomarna är ofta fåtaligare i höstoljeväxter jämfört med våroljeväxter. Skördetiden för höstrybs och -raps infaller ca 1-2 veckor före vårrybsens skörd, samtidigt med tidigt flerradigt korn. Höstrybs mognar tidigare än höstraps. Efter höstoljeväxterna kan man ofta så höstvete. Höstoljeväxterna utjämnar gårdens arbetstoppar. Speciellt i ekoproduktionen är höstrybs ett beaktansvärt alternativ när man väljer att odla oljeväxter. Även i odling av höstoljeväxter ska god växtföljd ombesörjas (inte oftare än vart 5:e år).

Förfruktvärdet för både höstrybs och -raps är gott tack vare pålrötternas jordluckrande egenskaper. De gynnar också följande spannmålsväxter, oavsett om övervintrandet misslyckas eller inte. Dessutom bryter höstrybs och -raps skadegörarnas livscykel i spannmål och reducerar sjukdomsrisken för följande spannmålsväxt.

I kommande stycken finns noggrannare beskrivningar om odlingstekniken för höstoljeväxterna. Referenstexterna har tagits från Öljykasvinviljelyopas (utgiven av MTK och Öljynpuristamoyhdistys), tillgängliga forskningsresultat och information om odling som samlats av sakkunniga och odlare.

Höstrybs eller -raps?

Höstrybs har odlats i Finland sedan 1950-talet, men i mindre omfattning jämfört med vårrybs och   -raps. De nya vårrapssorterna som utkom på marknaden på 1970-talet (de s.k. 00-sorterna, låg halt av glukosinolat och erukasyra) förbigick höstrybsen nästan helt och hållet och ledde till att dess odling har varit småskalig. På 2000-talet har odlingsarealen för höstrybs uppgått till ca 500 hektar. För närvarande finns endast en höstrybssort, Largo, på marknaden. Höstrybs har sin egen vedertagna odlarkrets och den odlas i Finland på ett relativt stort område trots att odlingsarealen omfångsmässigt är liten. Växttiden för höstrybs är kortare jämfört med höstraps och lämpar sig bättre för de finska växtförhållandena (visserligen är erfarenheterna av höstraps tillsvidare små). 

Höstraps är en relativt ny odlingsväxt i finska förhållanden. Endast ett fåtal odlare har praktiska erfarenheter av höstrapsodling och samma gäller försökssidan. I Sverige har odling av höstraps blivit allmännare på ett område som sträcker sig från södra Sverige till mellersta Sverige. Skördepotentialen för höstraps är större jämfört med höstrybs och vid lyckad avkastning är skörden större jämfört med vårrybs- och -rapsskörden.

Tabell 1. Höstrybs och -rapssorter på marknaden
H = hybridsort, CL= Clearfield lajike

Tabellen uppdaterd 3.7.2014.S