6.3.2 Växtsjukdom kartläggningen


RESULTAT FRÅN VÄXTSJUKDOM KARTLÄGGNINGEN

I och med att odling av oljeväxter blev populärare ökade också växtsjukdomarna på 1980-talet. I kartläggningen som utfördes 2007-2009 var situationen för växtsjukdomarna ganska mycket densamma som under 1980-talet. Bomullsmögel och bladmögel var de allmännaste sjukdomarna som orsakade skada på grödorna. Klumprot och andra sjukdomar som skadar växtrötterna förekom betydligt mera än på 1980-talet. Lackskorv, svartfläcksjuka, vitrost, gråmögel och mjöldagg förekom i varierande grad.

Under regniga somrar kan rikligt förekommande bomullsmögel orsaka betydande skördeförluster. Därtill kan klumprotsjukan, om den angriper växtligheten kraftigt, förstöra hela skörden. För andra av sjukdomar förorsakade skördeförluster i finska förhållanden finns inte forskningsresultat. Till följd av sjukdomsriskerna kräver oljeväxterna en god växtföljd och på grund av klumprotsjukans allmänhet rekommenderas en odlingsintervall på 4-6 år.

Bomullsmögel

I kartläggningen som utfördes 2007–2009 observerades bomullsmögel i så gott som alla forskade rybs- och rapsåkrar. Av åkrarna år 2007 var över hälften sådana där andelen infekterade växter överskred 25 %. År 2008 och 2009 var dessa åkrars andel 20-30 %. På basen av de försök som utfördes på 1980-talet är risken för skördeförluster stor och kemisk bekämpning lönar sig om andelen av växter som besmittats av bomullsmögel stiger till över 25-30 % utan bekämpningsåtgärder.

Klumprotsjuka

Klumprot observerades 2007–2009 på var fjärde åker. Sjukdomen har blivit något allmännare jämfört med 1980-talets kartläggning. På de flesta skiften är andelen växter infekterade av  klumprotsjuka ännu liten.

Bladmögel

I kartläggningen som utfördes 2007-2009 förekom bladmögel i samma omfattning som bomullsmögel. Sjukdomen var mycket allmän också på 1980-talet fast symptomen var mycket lindrigare än i dag. År 2007 var över en fjärdedel av växterna infekterade av bladmögel på nästan 60 % av åkrarna. 2008 och 2009 var andelen infekterade åkrar drygt 20 %.

Svartfläcksjuka och gråmögel

I sjukdomskartläggningen 2007–2009 observerades svartfläcksjuka och gråmögel i drygt 50 % av rybs- och rapsåkrarna. Endast ett fåtal åkrar var så pass besmittade att sjukdomarna hade en betydande inverkan på tillväxten.

Vitrost och mjöldagg i korsblommiga växter

På 1990-talet förekom vitrost mycket allmänt på enskilda skiften. 2007-2009 observerades sjukdomen i 20 % av åkrarna, men antalet infekterade växter var också då relativt liten. Mjöldagg observerades på knappt 20 % av åkrarna under kartläggningen 2007-2009.

Sjukdomar som angriper rötter och rotsystem

Så gott som på alla skiften observerades 2007-2009 stråknäckare och växter med helt uttorkade och svärtade rötter. Tursamt nog var infekteringsgraden på de flesta åkrarna ännu låg.  Vid kartläggningen som utfördes på 1980-talet observerades inte motsvarande rotskador, men stråknäckarsjukan var ungefär lika allmän som i dagens läge. De drabbade växterna visade spår av ett flertal skadegörare. Den mest betydande torde vara Rhizoctonia solani -svampen, som också orsakar symptom av groddbränna i unga växter. Sjukdomar som angriper rötter och toppskott kan bekämpas med god växtföljd.

Bild 1. De allmännaste sjukdomarna som skadat oljeväxternas rötter och toppar och deras förekomst på rybs- och rapsåkrarna åren 2007-2009.