6.2.1 Snärjmåra, åkertistel och svinmålla

SNÄRJMÅRA, ÅKERTISTEL OCH SVINMÅLLA DE MEST VANLIGA OGRÄS

Vid den av MTT utförda kartläggningen av ogräsväxter i södra och mellersta Finlands vårrybs- och vårrapsåkrar var de fem mest förekommande ogrässorterna: snärjmåra, åkertistel, svinmålla, dån och baldersbrå (Bild 1). Kartläggningen gjordes åren 2007-2009.

Enligt enkäten som verkställdes i samband med kartläggningen hade ogräsen bekämpats kemiskt endast i hälften av observationsåkrarna. Av de besprutade åkrarna klassades endast 15 % som åkrar med riklig ogräsväxtlighet medan 30 % av de obesprutade åkrarna hade riklig förekomst av ogräs. Åkrar med få ogräsväxter gav en ca 300 kg/ha större oljeväxtskörd än åkrar med riklig förekomst av ogräs. I MTT:s bekämpningsförsök gällande ogräsväxter har man med effektiv ogräsbekämpning i rybs och raps normalt erhållit 15-30 % större skörd. En effektiv ogräsbekämpning minskar också mängden ogräsfrön i skörden, varvid kvaliteten och värdet stiger.

Bild 1. De allmännaste ogräsarterna i vårrybs- och -rapsåkrarna enligt MTT:s ogräskartläggning 2007-2009 (Rypsinoste-hanke).  Peltojen lukumäärä = Åkrarnas antal, Runsas = Riklig förekomst, Keskinkertainen = Måttlig förekomst. Matara = Snärjmåra, valvatti = Åkertistel, savikka = Svinmålla, pillike = dån, saunakukka = Baldersbrå, ohdake = Tistel, pihatähtimö = Våtarv, juolavehnä = Vitrot, kiertotatar = Åkerbinda, ukontatar = Pilört