6.2 Bekämpning av ogräs

Ogräsen konkurrerar med oljeväxterna om ljus, vatten och näringsämnen och reducerar odlingsväxtskörden. Ogräsen försvagar dessutom skördekvaliteten, som utgör ett problem speciellt gällande rybs och raps, som i likhet med ogräsfröna har runda små frön. Det är besvärligt, rentav omöjligt att sortera bort ogräsfröna från skörden vilket i sin tur försvårar skördens vidareförädling. Ogräsväxterna borde därför bekämpas effektivt redan under växtperioden.

Ogräset kan bekämpas före sådden med hjälp av olika bearbetningsmetoder. Även försenad sådd tillämpas speciellt i bekämpning av ogräs i vårrybs. I försenad sådd kan man genom bearbetningen bekämpa ogräs som grott före sådden av rybs. Dessutom utvecklas rybs som är sådd i varm jord snabbt och och ger större konkurrenskraft gentemot ogräset. Under växtperioden är bekämpningen av bredbladiga och gräsartade ogräs i rybs möjlig med hjälp av herbicider. Eftersom rybs och raps är korsblommiga (i likhet med de flesta ogräs) måste man använda olika bekämpningsmedel än för spannmål. Bristen på lämpliga och effektiva preparat har varit ett långvarigt problem, men situationen har förbättrats under de senaste åren när nya preparat har kommit ut på marknaden.

Förrän rybs- och rapsåkrarna besprutas skall växtskydssprutan rengöras noggrant. Rybs och raps är korsblommiga växter och de flesta bekämpningsmedel som används för spannmål skadar korsblommiga växter i stor grad. Därför ska speciell uppmärksamhet fästas vid att sprutan är ren och att preparatet inte sprids från spannmålsåkrarna till rybs- och rapsskiften med vinden. 

Bekämpning av bredbladiga ogräs  

Herbicider som för närvarande används i Finland för bekämpning av bredbladiga ogräs i rybs och raps står uppräknade i nedanstående tabell. På marknaden förekommer dessutom ett flertal parallella importprodukter. Bruksinstruktionerna bör alltid kontrolleras noggrant före användning. 
Tabell 2. Saluförda herbicider för bredbladiga ogräs år 2012. På marknaden finns dessutom parallella importprodukter. Käsittelyaika = Behandlingstid, A.Ennen kylvöä =  A.    före sådd, B. Ennen taimettumista = B. före plantbildning, C. taimettumisen jälkeen = C. efter plantbildning (ofta på 2-4 bladsstadiet). Kauppavalmiste = Handelsnamn, Tehoaineet = Effektämne, Käyttömäärä = Användningsmängd. 1) Andvängin av Clamox bara i CLEARFIELD produktionsmetoden.

Av herbiciderna som saluförs för bekämpning av bredbladiga ogräs i rybs och raps är preparatet som innehåller napropamid det enda som används före sådden. Efter behandlingen bearbetas jorden. Bekämpning med preparat som innehåller metazaklor, eller metazaklor och kvinmerak kan utföras före rybsens och rapsens plantbildning eller något senare, jordmånen kan ställa begränsningar i detta fall. Vid användningen av preparatet som innehåller metazaklor och imatsamox (handelsnamnet Clamox) bör beaktas, att det kan används endast för rybs- och rapssorter som omfattas av  Clearfield™ -produktionsmetoden (CL), som är förädlade att tåla imatsamox (AUREA CL av vårrybssorterna).  Användning av preparatet till övriga rybs- och rapssorter leder till att skörden förstörs, för rybs och raps tål normalt inte imatsamox.  Noggrannare instruktioner och information om användningen av de olika preparaten finns på förpackningarna samt produktregistret som Tukes upprätthåller.

Vid val av lämpligt bekämpningsmedel och dess användningstidpunkt bör odlaren utöver växtstadiet för rybs-, raps och ogräs också  beakta vilka ogrässorter som växer i skiftet (tabell 3).

Tabell 2. Vuonna 2012 rikkakasvien torjuntaan käytettävissä olevien valmisteiden tehot eri rikkakasvilajeihin. Taulukon lähde: ProAgria Keskusten Liitto, Peltokasvien kasvinsuojelu 2012 julkaisu. HUOM! klikkaamalla taulukko saat sen näkymään suurempana!

Bekämpning av stråogräs

För bekämpning av flyghavre och andra stråaktiga ogräs i rybs- och rapsodlingar finns ett flertal effektiva selektiva herbicider, så kallade graminicider. Vid användning av  dessa preparat borde kvickroten vara i 4-6 bladsstadiet och flyghavren i slutet av bestockningen. Om rybsen eller rapsen börjar täcka in stråogräsen innan de uppnår förutnämnda stadie, måste besprutningen naturligtvis  utföras tidigare. Varmt och fuktigt väder (relativ fukthalt över 70 %) ger en god besprutningseffekt.

Bekämpning av åker- och fettistel

Med preparat som innehåller klopyralid är det möjligt att bekämpa även åkertistel, fettistel och baldersbrå som förekommer i rybs- och rapsbeståndet. Bekämpningen utförs när åkertisteln är ca 20 cm hög och fettisteln i 6-8 bladsstadiet.