6. Växtskyddet

Oljeväxternas växtskydd skiljer sig ofta från spannmålen genom att man utöver bekämpning av ogräs och växtsjukdomar också måste övervaka skadedjur under växtperioden. Jämfört med spannmål är oljeväxternas skadedjursbekämpning mera utmanande och arbetsdryg. Rybsens och rapsens utsäde har betats med skadebekämpningsmedel, som i det första växtstadiet skyddar växtbeståndet mot skadedjur, loppor. Skadebekämpningen som görs genom besprutning under växtperioden i rybs- och raps är därtill en rutinåtgärd. För fastställandet av bekämpningsbehovet ska växtbeståndet övervakas dagligen.

Växtskyddet är en viktig odlingsåtgärd under växtperioden. Bekämpningen av ogräs kan inledas på våren i samband med såddbearbetningen och den kan kompletteras i ett senare skede av växtperioden genom bekämpningsbesprutningar. Ogräset reducerar skördemängden och i oljeväxter försämras också skördens kvalitet tydligt.

Sjukdomar som orsakar de största skördeförlusterna bland oljeväxter är bomullsmögel och klumprotsjuka. Sörjandet för växtföljden är en väsentlig faktor i skadebekämpningen. Oljeväxter ska inte odlas på ett och samma skifte oftare än vart 5:e år eftersom risken för klumprot ökar. Bekämpning av bomullsmögel är mest effektiv när den utförs vid full blomning.