5.6 Pollinering

EFFEKTIV POLLINERING ÖKAR SKÖRDEN

Rybs och raps är så gott som helt självfertila växter. Med andra ord är de kapabla att pollinera sig själva. Trots det drar oljeväxter mångsidig nytta av korspollinering. Korspollineringen sker via vind- eller insektpollinering. En lyckad pollinering garanterar växterna en kvalitetsmässigt bra och riklig skörd. Korspollineringen ökar skördens mängd och oljehalten i fröna. Effektiv pollinering har dessutom konstaterats öka frövikten och grobarheten samt växternas livskraft och baljornas antal. Dessutom reducerar korspollineringen också inavel. Insekternas betydelse betonas speciellt i hybridryps, eftersom hybridväxtens blomstruktur försvårar vindpollineringen.

Humlor (Bombus sp.) och tvåvingar (Diptera) är rybsens och rapsens naturliga pollinerare. Den viktigaste och effektivaste pollineraren är trots allt det odlade honungsbiet (Apis mellifera). Binas effekt baserar sig på deras stora antal, flitiga visiter i blommorna och blomtrogenheten. Betydelsen av bin betonas speciellt när det råder brist på andra pollinerare. T.ex. humlornas populationstorlek varierar årligen t.o.m. kraftigt. Vid pollineringsförsök som gjorts i Finland har observerats att bipollineringen kan öka rybsskörden med 10-15 % (Korpela 1988). Bina effektiverar också utvecklingen av rybsfröna: rybsens blomning fortsätter 2-3 veckor längre om inga bin finns till hands.

Upskattningarna om rybsens behov av insekt- och bipollinering varierar mycket beroende på olika källor. Insektpollineringens andel har uppskattats täcka 30-100 % av hela skördproduktionen. Av detta uppskattas bipollineringen täcka en andel av 10-90 %. I Finland har man beräknat att bipollineringen täcker en fjärdedel av rypsproduktionen (Lehtonen 2012). I så fall är värdet av pollineringsnyttan som bina ger ca 9 miljoner euro för rybsskördens del. I raps uppskattas binas andel vara mindre, ca 10 % av den totala insektpollineringen.

Rybs och raps är viktiga odlingsväxter för biodlaren. Speciellt rybs är en av våra mest odlade åkerväxter och en viktig nektarkälla för bina.  Biodlingarnas närhet till rybs- och rapsåkrarna är synnerligen viktig och bikuporna borde placeras strax intill åkern. I finska förhållanden rekommenderas pollineringstjänster i syfte att effektivera växternas skördeproduktion. Det rekommenderade antalet kupor är 2-3 per hektar.