5.5 Frosten, värmestressens och torkans

Frosten, värmestressens och torkans inverkan på växtbeståndets utveckling

Frost

(Textkälla: Öljykasvinviljelijän opas, utgiven av MTK och Öljynpuristamoyhdistys)

Allmänt kan man konstatera att rybs och raps inte är speciellt frostkänsliga. I plantskedet tål båda arterna några graders kyla, i synnerhet om frosten infaller efter en sval period. Rybs och raps är mest känsliga för frostskador i blomningsstadiet, då frosten kan orsaka t.o.m. betydande skördeskador genom att blomknopparna skadas. Också på sensommaren (vid skidstadiet) kan frosten orsaka skördeförsluster som kan uppstå redan i några graders kyla. I dethär tillväxtskedet inverkar frosten direkt på frökvaliteten genom att hindra klorofyll från att nedbrytas i fröet som kan leda till att klorofyllhalten i fröet kan förbli högt (minska bruksvärdet). Höstfrosten inverkar också ofördelaktig på fröets förmåga att gro.

Värmestress och samtidig torka

Enligt kanadensiska forskningar kan rybs och raps lida av värmestress när temperaturen överskrider +27 °C i växtens knopp- eller blomningsstadie. Växterna är känsligast för värmestress under tidigt blomningsstadie. Samtidigt infallande torka ökar värmestressen. Värmestress reducerar blommornas antal. För rybsens del har man konstaterat att speciellt huvudskottets blommor och skidor minskat till följd av hög temperatur. Värmestress under blomningsstadiet reducerar i första hand fröstorleken, men kan också minska antalet frön inuti skidan.

I Finland antog man att att skördeförlusterna sommaren 2010, i synnerhet för raps, berodde på värmestress eftersom temperaturen i början av juli, när rapsbeståndet blommade, överskred t.o.m. +30 °C samtidigt som väderförhållandena var väldigt torra. Då kunde också frön som grott inne i skidorna observeras i rapsbeståndet. Rapsblomningen upphörde på sina delar väldigt snabbt, men återupplivades på nytt vid skördetidpunkten.