5.2 Utsädesmängden

Utsädesmängden beror på om man sår rybs eller raps och huruvida traditionella populationssorter eller hybridsorter används. Utsädesmängden för hybridsorterna är mindre än för populationssorterna.

Det är svårt att ge exakta instruktioner om utsädesmängden. Om förhållandena är optimala för grobarhet och tillväxt och man känner till skiftets egenskaper, kan frömängden ofta reduceras. Ett ofta förekommande problem i Finland är att sådden sker när jorden är så torr att endast hälften av fröna utvecklas till plantor. Man har försökt beakta detta genom att använda relativt stora frömängder. Med vissa såmaskiner kan sådden av små utsädesmängder vara problematisk på grund av otillräckliga justeringsmöjligheter, varför små frömängder inte kan sås. Vid sådd av små mängder kan man ta småfrölåda till hjälp.

Rekommendationen för sådd är vårrybs är en frömängd på 200–300 st/m2 och för vårraps 200 st/m2. För vårrapshybridsorter rekommenderas en frömängd på 150 st/m2. Kilomängden för rybs och raps per hektar beror också på fröstorleken (tusenkornsvikten) och grobarheten. I tabellen nedan har fröviktens och såddtäthetens inverkan på utsädesmängden åskådliggjorts.

Tabell. Vårrybsens och -rapsens utsädesmängder (kg/ha) beroende på plantornas täthet (st/m2) och frövikt (g). I tabellen har områden där mängden i allmänhet placerar sig märkts med grönfärg. I kalkyleringen har man utgått från att grobarheten är 95 %. Utsädesmängden (kg/ha) är beräknad enligt typiska tusenkornsvikter.  Taimitiheys = Planttäthet st/m2, kevätrypsi = vårrybs, kevätrapsi = vårraps (normal), hybridikevätrapsi = Vårraps (hybrid), tuhannen siemenen paino = Tusenkornsvikt, g.

Utsädesmängden beräknas enligt schemat:

Frömängd (kg/ha) = Såddtäthet (st/m2) x Tkv (g) / Grobarhet (%)

Utsädesmängden för höstoljeväxter är mindre än för våroljeväxter. Närmare information om höstrybsens och -rapsens utsädesmängder finner du i denna guide i kapitlet som handlar om höstoljeväxternas odlingsteknik

Utsädesmängdens inverkan på växtbestånde

(källa till texten i detta stycke: Guide för oljeväxtodlare, utgiven av MTK och Öljypuristamoyhdistys)

Växttätheten inverkar direkt på växtbeståndet. Det optimalaste växtbeståndet för skörden är svårt att definiera för varje enskild växtperiod. Rybsens och rapsens kompensationsförmåga är exceptionellt stor. De har förmåga att t.ex. kompensera låg växttäthet genom att förstora den enskilda plantan och öka förgreningen. Dessutom har de förmåga att kompensera förhållandet mellan antalet skidor och frön genom att när skidorna är få växer antalet frön i skidan, likaså storleken av det enskilda fröet. 

I ett glesare växtbestånd förgrenas växterna mera och producerar flera skidor per växt. Om växtbeståndet är glest är plantorna också ofta längre och stjälkroten ofta grövre jämfört med tätt växande plantor. Eftersom skidorna i ett glest växtbestånd huvudsakligen bildas i sidoskotten, kan mognaden försenas på grund av sidoskottens långvariga blomning som sker ofta senare än huvudskottets blomning. På grund av det växer risken för att skördens klorofyllhalt blir för hög eller att skördeförhållandena försvagas betydligt till följd av den försenade skörden.

Ett tätt växtbestånd är känsligare för liggsäd och bomullsmögel.  För bekämpning av bomullsmögel är luftiga växtbestånd viktiga, eftersom risken för riklig förekomst av sjukdomen då är mindre sannolik. Å andra sidan konkurrerar ett tätvuxet växtbestånd i början av växtstadiets bättre om utrymmet med ogräset och bekämpar det effektivare. Sortvalet och kvävegödslingen har också konstaterats inverka på benägenheten för liggsäd.

Bilden nere visar utsädesmängdens och växtbeståndets direkta inverkan på de enskilda plantorna. Bilden utvisar exempel på lyckad sådd, där över 80 % av de sådda fröna bildade plantor. Till vänster på bilden syns en försöksruta där man sått 4 kg utsäde/ha och på försöksrutan till höger har man sått 8 kg utsäde/ha. I praktiken bildar ofta endast ca hälften av de sådda fröna plantor.

I bilden nere kan man se utmängdens och växtäthets strax inverkan på växter. Till höger i bilden 20 plantor med utsädesmängden av 4 kg/ha och vänster 8 kg /ha.