5.1.1 Olika sorter

POPULATION-, HYBRID-, SYNTETISK-, ELLER KOMPOSITHYBRIDSORT?

Självpollinerande populationsrybs- och rapssorter

Självpollinerande populationsrybs- och rapssorter är traditionella oljeväxtsorter som odlas i stor utsträckning i Finland. De härstammar från utsädesproduktionslinjer  som har förädlats genom att korsa lämpliga individer med varandra. Genom att uppföröka dem erhålls nytt utsäde. Till sina egenskaper ska växtligheten vara enhetlig, bestående och skilja sig från övriga sorter. Alla vårrybssorter som marknadsförs i Finland år 2012 är populationssorter. På den finska marknaden finns också ett flertal självpollinerande rapssorter.

Hybridsorter

Hybridsorter utvecklas genom omsorgsfullt utvalda moder- och faderlinjer. Hybridsortens livskraft och höga avkastningsförmåga baserar sig på en s.k. heterosis-effekt som erhålls genom korsbefruktning av olika och noggrant utvalda föräldrarlinjer i syfte att få fram en ny sort.   Sortens moderlinje är hanligt steril och således inte kapabel att producera livskraftigt pollen. Ett hybridfrö uppstår när man sår en normalt pollenproducerande faderlinje bredvid en hanligt steril moderlinje. Hybridsortens faderlinje innehåller en gen som återställer pollenproduktionen, varefter fröskörden från moderlinjen är kapabel till pollinering och normal avkastning. Fröskörden som odlaren producerat från hybridsorten duger dock inte längre till utsäde av den anledning att hybridernas förädlingsmetod och egenskaper medför en väsentlig sänkning av skördenivån i följande släktled. Jämfört med normala fritt pollinerande sorter är hybridsorternas frökostnader dyrare. Hybridsortens utsädesmängd är dock mindre, vilket för sin del sänker kostnaden för utsädet. År 2012 fanns ett flertal utländska hybridsorter av vårraps på marknaden. I vårrybs finns inte hybridsorter att tillgå. 

Syntetiska sorter

En syntetisk sort  uppstår när man förenar en eller flera utsädesproduktionslinjer var för sig till en fröblandning som vidareproduceras till stamfrö. Man väljer föräldrar med olika arvsanlag, goda agronomiska egenskaper och ett tillräckligt enhetligt utseende. Heterosis-effekten som ökar avkastningsförmågan uppstår som resultat av korsningen mellan olika fröproduktionslinjer. Syntetiska sorter uppfattas som en mellanform av populations- och hybridsorter. I Finland förädlas syntetiska sorter av vårraps, men år 2012 fanns inte ännu en enda syntetisk vårrybssort på den finska marknaden.

Komposithybrider

Komposithybrider uppstår av utsädesblandning där fröna delvis består av hanligt sterila hybrider och delvis av en populationslinje som alstrar pollen normalt. Komposithybrider nyttjas inom rybs, för rybs saknar fortfarande i sin faderlinje den gen som återhämtar pollineringsförmågan och möjliggör produktion av hybridsorter. På den finska marknaden fanns inte en enda komposithybridsort ännu år 2012.