5.1 Vårrybs och -rapssorter

Presseriernas odlingskontrakt förutsätter att utsädet är officiellt granskat, certifierat, och att sorten omfattas av den nationella sortlistan eller har godkänts skriftligt av köparen. Om sorten är godkänd för den nationella sortlistan betyder det att odlingsvärdet för ifrågavarande sort i relation till andra sorter har forskats i Finland.

Rybs- och rapssorterna på marknaden för växtperioden 2014 står uppräknade i nedanstående tabeller. Noggrannare sortbeskrivningar finns att tillgå på representantens/representanternas och/eller förädlarens hemsida. Linkarna till dessa finns angivna i tabellen nedan.  

Tabell 1. Kevätrypsilajikkeet kasvuaikajärjestyksessä niiden vaatiman tehoisan lämpötilasummakertymän mukaan, aikaisin ylimpänä. H = hybridilajike, CL=Clearfied lajike

Tabell 2. Kevätrapsilajikkeet kasvuaikajärjestyksessä niiden vaatiman tehoisan lämpötilasummakertymän mukaan, aikaisin ylimpänä. H = hybridilajike, CL=Clearfied lajike

Tabeller uppdaterad 3.7.2014.

Rybs eller raps?

Vårrybssorterna som finns på marknaden kräver ca 1000 graders värmesumma för att mogna och växttiden är ungefär lika lång vid jämförelse mellan olika rypssorter. I praktiken utsträcker sig rybsens odlingsområde till odlingszonerna I-III.

Vårrapssorterna kräver för sin del ca 1100-1200 graders värmesumma för att mogna, vilket begränsar odlingen till odlingszon I samt de gynnsamma delarna inom odlingszon II. Om rapsen inte hunnit mogna förrän den tröskas ökar risken för att fröets klorofyllhalt blir för stor. Hög klorofyllhalt sänker priset för skörden. Närmare information om prissättningsgrunderna kan erhållas av köparen. Växttidernas variationer för vårrapssorterna som finns på marknaden är större än för rybssorterna, vilket är värt för odlaren att beakta vid sortvalet. Sortens tidighet är betydligt fördelaktig för en lyckad vårrapsskörd. 

Andra faktorer som bör uppmärksammas

Vid val av sort är det bra att beakta avkastningen men också uppmärksamma hur kvalitetsegenskaperna inverkar på skördens prissättning. Oljehalten är en prissättningsgrund som inverkar på skördens försäljningsinkomst. Hög proteinhalt möjliggör också ett kvalitetstillägg. Köparen informerar närmare om de olika prissättningsgrunderna. Vårrybs- och rapssorternas oljehalter varierar sinsemellan. Skillnaderna mellan de olika sorterna och deras  kvalitetegenskaper kan jämföras utgående från resultaten av MTT:s officiella sortförsök som finns här.