5. Hur odlar jag värrybs och -raps?

Rybs och raps har befäst sin plats i den inhemska växtföljden. De lämpar sig också mycket bra som mellanvärdar för att avbryta spannmålsodlingen på ett och samma skifte. Odlingsåtgärderna är i stor utsträckning desamma på rybs- och rapsåkrarna som på spannmålsåkrarna. På våren är det viktigt att ombesörja för en noggrann sådd och tillräcklig gödsling samt bekämpning av ogräs och växtsjukdomar under växtperioden. När växterna har mognat ska de skördas och torkas. Odling av rybs- och raps kräver speciell noggrannhet under växtperioden. I motsats till spannmål måste man under växtperioden ofta bekämpa skadeinsekter, loppor och rapsbaggar. Det är därför av största vikt att deras förekomst övervakas.

Planeringen av rybs- och rapsodling börjar från val av skifte och redan då är det skäl att beakta att de inte lämpar sig för alla skiften. Jordens struktur och pH måste vara i skick. Efter skiftesvalet ska odlaren välja huruvida han vill odla rybs eller raps och vilken sort. I valet mellan rybs och raps gäller det att beakta gårdens geografiska läge och att raps kräver en längre växttid.