4.2 Esimerkkejä sopimustyypeistä ja hinnoittelumalleista

Viljakauppaa tehdessä tarjolla on erilaisia sopimustyyppejä ja hinnoittelumalleja, jotka vaihtelevat ostajittain. Tämä opas kertoo erilaisista hinnoittelu- ja sopimusmalleista vain yleisellä tasolla. Uudentyyppisiä hinnoittelumalleja tulee markkinoille aika ajoin. Tiedot eri ostajien sopimustyypeistä ja hinnoittelumalleista löytyvät ostajien internetsivuilta.

Markkinahintainen viljelysopimus

Markkinahintaisissa sopimuksissa hinta määräytyy markkinatilanteen mukaan. Viljakaupan/toimituksen vahvistamisen yhteydessä viljaerälle määräytyy perushinta ostajan senhetkisen hintanoteerauksen ja laatuhinnoittelun mukaan.

Kiinteähintainen viljelysopimus

Kiinteähintaisessa sopimuksessa myyntierälle sovitaan kiinteä perushinta.  Laatuhinnoittelussa sovelletaan joko sopimuksenteko- tai toimitushetken laatuhinnoittelua. Laatuhinnoittelun määräytymisajankohta määritellään sopimuksessa.

Kiinteähintaisessa sopimuksessa voidaan sopia täsmällisestä toimitusmäärästä tai toimitettavalle määrälle voidaan sopia ylä- ja alarajat (esim. sopimusmäärä +/-10 %). Ennakolta sovittu perushinta (kiinteä hinta) lisää ennakoitavuutta ja pienentää sekä myyjän (viljelijä) että ostajan hintariskiä. Markkinahinnan muutoksia on kuitenkin mahdoton ennustaa ja tavoitehinta sadolle tulisi asettaa omien tuotantokustannusten perusteella.

Kiinteähintaisia sopimuksia ei suositella tehtäväksi koko normaalisato-odotuksen mukaiselle tonnimäärälle olosuhteista johtuvan sadon määräriskin takia.

Käteiskauppa
Käteiskaupalla tarkoitetaan sopimusta, jota käytetään, kun viljelijä myy ostajalle satonsa tai osan siitä päivän markkinahintaan eli ns. spot-hintaan. Sopimuksessa sovitaan perushinnan lisäksi mm. laatuvaatimuksista, laatukorjauksista hintaan sekä maksuaikataulusta. Usein käteiskaupalla myydyt vilja- tai öljykasvierät toimitetaan varsin pian kaupanteon jälkeen.

Termiinisopimus
Termiinikaupalla tarkoitetaan sopimusmallia, jossa myyntierän toimitus on siirretty myöhempään ajankohtaan, mutta sen hinta on määritelty sopimuksen tekohetkellä.

Termiinikaupassa vilja- tai öljykasvierän hinta voidaan kiinnittää etukäteen tulevaan, esimerkiksi yli kuukauden päässä olevaan toimitusajankohtaan. Termiinisopimuksia voidaan tehdä myös lyhemmälle aikavälille. Tällöin viljelijä sitoutuu toimittamaan viljan esimerkiksi kuukauden kuluessa etukäteen määriteltyyn hintaan. Hintana käytetään ostajan ilmoittamia hintanoteerauksia. Termiinikauppa antaa samanaikaisesti myyjälle ja ostajalle keinon pienentää kauppaan sisältyvää hintariskiä.

Termiinihinnat ovat ostajien antamia julkisia viljalajikohtaisia noteerauksia lähtien päivänhinnasta ja jatkuen kuukausihintoina yli koko satokauden. Noteeraukset tarkoittavat peruslaatuista viljaa. Muut ehdot sisältyvät sopimuksen ehtoihin.

Varastointisopimus
Varastointisopimus on sopimusmuoto, jossa myyjä sitoutuu varastoimaan myydyn erän sovitun ajan. Varastointiajalle maksetaan ennakkoon sovittava korvaus. Varastointisopimuksissa määritellään erän perushinnan määräytyminen ja määräytymisajankohta.

Basis-sopimus  
Basis-sopimuksissa esimerkiksi myllykelpoisen vehnän tai öljykasvierän perushinta muodostuu myyntihetken Euronext (MATIF)-futuurinoteerauksesta sekä etukäteen sovitusta basiksesta. Termillä ”basis” tarkoitetaan tiettynä hetkenä, tietyssä toimituspaikassa vallitsevan ostohinnan ja futuurin noteeraushinnan eroa. Kaikille viljalajeille ei basis-sopimuksia ole pörssinoteerausten puuttuessa. Basis-sopimuksella viljelijä sitoo hinnan tiettyyn futuuriin, vaikka ei itse tee futuurikauppaa pörssissä.

Hintaputkisopimus
Hintaputkitermiinillä perushintaa korjataan putken ylittävältä tai alittavalta osalta ennakkoon sovitulla summalla, jos markkinahinta on toimitettaessa putken ulkopuolella. Perushinta on toimituspäivänä voimassa oleva päivän hinta.

Tuoreviljasopimus
Tuoreviljasopimuksella viljelijä voi toimittaa viljaerän kuivattavaksi ostajan kanssa sovittuun paikkaan ja maksaa kuivatuskustannuksen. Tuoreviljasopimuksella voidaan varmistaa kuivatuskapasiteetin riittävyys myös kosteampina syksyinä.

Vientiin tähtäävä sopimus
Vientiin tähtäävän toimitussopimuksen tehdessään viljelijä sitoutuu siihen, että hänen toimittamansa viljaerä menee vientimarkkinoille sovittujen laatuehtojen mukaisesti. Tällaiseen sopimukseen sisältyy yleensä velvoite olla valmis toimittamaan viljaerä joustavasti ajankohtana, jolloin vientitoimitus toteutuu.