4.3 Krav på skriftligt avtal

I och med den nya livsmedelsmarknadslagen som trädde i kraft från början av 2019 ska avtal om leverans av jordbruksprodukter från en producent till ett medelstort eller större än medelstort företag inom livsmedelsindustrin eller till parti- eller detaljhandeln ingås skriftligen. Köparen svarar för att kravet iakttas.

Kontraktet behöver ändå inte undertecknas fysiskt, det kan också uppgöras elektroniskt och bestå av många delar. Också ett sådant elektroniskt avtal som inte ensidigt kan ändras och som förvaras tillgängligt för båda parterna uppfyller kriterierna för ett avtal.

Ett skriftligt avtal krävs inte, om säljaren (en producent/producentorganisation eller producentsammanslutning) skriftligen meddelar detta. Det ska ändå sparas ett verifikat över anmälan eller meddelandet, så att detta kan verifieras i efterhand.

Kravet på skriftligt avtal tillämpas inte om det är fråga om varor som en medlem av ett andelslag levererar till andelslaget, och om motsvarande bestämmelser ingår i andelslagets stadgar.

Alla villkor måste inte ingå i samma avtal. Man kan t.ex. komma överens om priserna i ett särskilt avtal, och avtala om de andra villkoren i ett ramavtal. Också skriftliga offerter och verifierade godkännanden av dem räknas som avtal. Alla villkor behöver inte ingå i varje avtal om en enskild affär, förutsatt att avtalet som helhet omfattar alla köp och försäljningar. Säljaren ska ändå ha entydiga, skriftligt givna bindande uppgifter om affärens villkor.

De stora och medelstora köparna har vanligen redan tidigare uppfyllt kraven på skriftliga avtal, men den nya lagen kan innebära att vissa förfaranden preciseras, bland annat när det gäller att presentera och bevara uppgifter. Förfarandena kan ännu utvecklas efter att lagen börjat tillämpas. Båda parterna i en spannmålsaffär har nytta av att ha en klar gemensam uppfattning om villkoren för affären.

Avtalet ska innehålla följande punkter (marknadsordningsförordningen 168 art 4).

  • priset/grunderna för prissättningen
  • kvantiteten och kvaliteten på varan samt tidpunkten för leveransen eller sättet på vilket det fastställs
  • avtalets giltighetstid
  • betalningstider och betalningsförfaranden
  • regler som tillämpas vid force majeure
  • villkoren för hämtning och leverans av partiet
  • bestämmelser som tillämpas vid force majeure