3. Odling av maltkorn i Finland

Kornsorter avsedda för maltkornsproduktion har i Finland de senaste åren odlats på en odlingsareal av drygt 150 000 hektar.  Den årliga produktionen av maltkorn har under de senaste tio åren uppgått till ca 450 000 ton och av den mängden har grovt taget hälften uppfyllt kriterierna för maltkvalitet. Årligen förekommer det en viss variation i skördemängden och kvaliteten beroende på väderleksförhållandena under växtperioden. En betydande andel av maltkornsskörden används till foder eller andra ändamål. I Finland odlas maltkorn mest i södra och Egentliga Finland.

I Finland använder mälteriindustrin årligen över 100 000 ton maltkorn och bryggeriindustrin för sin del ca 55 000 ton malt som mälterierna framställt. Efterfrågan på maltkorn beror bl.a. på den inhemska ölkonsumtionen och exportläget för malt. De årliga exportmängderna påverkas, förutom av maltkornsodlingen och hur maltkvaliteten lyckas, också av den inhemska industrins användning och av den rådande situationen på världsmarknaden. Exporten av maltkorn och malt från Finland sker i huvudsak till Östersjöländerna och Europa. Finland exporterar, beroende på marknadssituationen, ungefär 120 000 ton maltkorn.

Odling av maltkorn i EU och andra delar av världen

Inom EU odlas det årligen närmare 50-60 miljoner ton korn för olika ändamål. Andelen maltkorn är 10–15 miljoner ton. De största maltkornsproducenterna i Europa är Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Danmark. Maltkornsproduktionen varierar årligen bl.a. beroende på den sådda arealen och hur skörden lyckas (mängd och kvalitet). Merparten av de sorter som odlas till maltkorn i Europa sås på våren men också höstsådda maltkornssorter används i någon mån, speciellt i Storbritannien och Frankrike.

Förutom Europa är de viktigaste produktionsområdena för maltkorn belägna i Svartahavsområdet, Kanada och Australien. I Ryssland har mängden och kvaliteten på maltkornsodlingen förstärkts betydligt de senaste åren. Argentina och USA är också viktiga produktionsområden för maltkorn. 

Maltkorn och malt exporteras på EU:s inre marknad från en medlemsstat till en annan och ut på världsmarknaden. Exporten av malt från EU beror på marknadsläget och konsumtionen av malt. Exportmängderna för malt har rört sig på en nivå kring 0,5-1 miljoner ton de senaste åren. Mest maltkorn exporteras det till Kina, Sydamerika och Ryssland.