3. Kontraktsodling som riskhanteringsinstrument

3.1 Vad menas med kontraktsodling?

Med kontraktsodling menas odling enligt ett kontrakt som ingås mellan odlaren och spannmålsköparen redan före växtperioden eller senast före skörden. Ett odlingskontrakt är i princip ett avtal där parterna kommer överens om att odlaren för köparens räkning producerar en viss mängd spannmål/oljeväxter enligt vissa på förhand fastställda villkor. Odlingskontraktet kan innehålla bestämmelser om vilken sort som ska användas och närmare instruktioner om odlingsåtgärderna, till exempel i fråga om användningen av växtskyddsmedel.

I odlingskontraktet överenskoms vanligen om vilken produkt som odlas, produktmängden, vilken kvalitet som eftersträvas samt om andra allmänna villkor för produktion och leverans. I odlingskontraktet behöver inte överenskommas om ett fast pris, men vanligen kommer man ändå överens om prissättningsgrunderna och prismekanismen.  I kapitel 4 presenteras olika prissättningsgrunder som kan användas. Både odlingskontrakt med öppet pris och odlingskontrakt med fast pris ska också innehålla information om villkoren för hävande av kontraktet och om förlikning vid tvister. Ett kontrakt är alltid bindande och innehållet i de olika köparnas kontrakt har olika innehåll. Man bör därför alltid noga sätta sig in i kontraktets innehåll innan man ingår ett kontrakt.