2. Varför odlar jag maltkorn?

Jordbrukare Esa Similä från Laihela har redan i mer än tjugo års tid odlat maltkorn på sin gård. Maltkorn har hört till gårdens urval av odlingsväxter hela den tid som Similä varit husbonde på gården och han har för avsikt att fortsätta maltkornsodlingen också i framtiden. Under växtperioden 2011 växte det maltkorn på Esas åkrar på en sammanlagd areal av ca 50 hektar. Sorterna var tvåradiga NFC Tipple och flerradiga Polartop. Similäs gård har vidareförädlaren av maltkorn exceptionellt nära eftersom gården är belägen precis bredvid fabriken Laihian Mallas.

Maltkornet har försvarat sin plats i gårdens växtföljd. Enligt Similä är lönsamheten för maltkornsodlingen bra och konkurrenskraftig jämfört med andra odlingsväxter. “Åren och marknadssituationerna varierar men på längre sikt har maltkorn varit en lönsam odlingsväxt”, berättar Similä. Efterfrågan på inhemskt maltkorn på hemmarknaden har varit bra och i det avseendet verkar också framtiden positiv.

“Odling av maltkorn lyckas när förutsättningarna är i skick och man fäster uppmärksamhet vid odlingsåtgärderna”, summerar Similä. Kännedomen om de egna åkrarna är i nyckelposition för att odlingen skall lyckas. Markstrukturen, pH och bördigheten skall vara i skick. Dessutom skall man fästa uppmärksamhet vid odlingsåtgärderna och att de utförs vid rätta tidpunkter. En utmaning vid odling av maltkorn är bl.a. att producera en låg proteinhalt. Förutom av gödslingen påverkas proteinhalten också av växtperioden och sortvalet. Similä påminner om att det är viktigt att känna sina egna skiften och skördepotentialen på dem så att man inte gödslar maltkornet för mycket. Vid övergödsling finns det ofta risk för att proteinhalten i skörden stiger alltför mycket.

Till nya malkornsodlare ger Similä rådet att det lönar sig att i förväg reda ut vad man strävar till att odla. Odling av maltkorn kräver yrkeskunskap men å andra sidan är det utmaningarna som upprätthåller intresset för odlingen. Maltkornet har sina egna kvalitetskrav som bl.a. presenteras i den här guiden. Den här odlingsguiden innehåller dessutom omfattande information om odlingstekniken för maltkorn och bl.a. odlingens lönsamhet.