2. Odling och marknad

OLJEVÄXTERNAS ODLING OCH MARKNAD

Vegetabilisk olja som pressas från oljeväxter används förutom i livsmedelsproduktionen också för andra ändamål, t.ex. som råmaterial för biodiesel. Det proteinhaltiga krosset som uppstår när sojabönor och raps pressas används som proteinkomplement i djurfoder.

Under senaste marknadsår har ca 410 miljoner ton oljeväxter odlats runtom i världen och av denna produktion är sojabönans andel drygt hälften (245 milj. ton). På andra plats kommer raps, ca 60 miljoner ton. Endast i Finland är rybsen den viktigaste oljeväxten.

I följande kapitel behandlas produktionen av oljeväxter runtom i världen och i Finland samt faktorer som påverkar marknaden. 

Odling av oljeväxter i andra delar av världen

Under senaste marknadsår har cirka 400 miljoner ton oljeväxter producerats runtom i världen och produktionen beräknas öka även under kommande år (FAO 2011). Mest oljeväxter produceras i Förenta Staterna. Därefter kommer Brasilien, Kina, Argentina, Indien och EU.

Av den årliga oljeväxtproduktionen utgör sojabönans andel mer än hälften. Våren 2012 uppskattade internationella spannmålsrådet ICG att produktionen av soja under marknadsperioden 2011/2012 uppstiger till ca 245 miljoner ton. Sojaböna odlas i olika delar av världen. De viktigaste producenterna är Förenta Staterna, Brasilien och Argentina. Oljan som utvinns från sojabönan används inom livsmedelsindustrin och som råvara för biodiesel. Det proteinhaltiga krosset som uppstår i samband med oljepressandet används i stora delar av världen till djurfoder. 

Raps är den näst mest odlade oljeväxten. Under senaste år har rapsskörden uppgått till ca 60 miljoner ton. Mest raps produceras inom EU-länderna, Kanada, länderna i före detta Sovjetunionen (CÖE-länderna) och i delar av Australien. ICG har uppskattat att under skördeperioden 2011/12 producerades ungefär 20 miljoner ton raps inom EU, 14 miljoner ton i Kanada, 12,4 miljoner ton i Kina och 2,7 miljoner ton i Australien. I Europa odlas huvudsakligen höstraps medan man i Kanada och Australien odlar vårrapssorter. Endast i Finland är rybsen den mest odlade oljeväxten. 

Vid sidan av soja och raps produceras också andra oljeväxter internationellt; bl.a. bomull (cottonseed), solros, jordnöt (peanut), oljepalm (palm kernel) och kopra (copra).  

Produktion och andvändning i Finland

I Finland har den sammanlagda odlingsarealen för rybs och raps under 2000-talet uppgått till cirka 83 000 ha/år och produktionen totalt till cirka 110 000 ton.

Bild: Odlingsarealerna och avkastningen för rybs och raps i Finland på 2000-talet

Vårrybs är utan tvekan den mest odlade oljeväxten. Odlingen av raps har ökat efter medlet av 2000-talet och efter år 2007 har odlingsarealen överskridit 10 000 hektar, medan den i början av 2000-talet utgjorde endast några tusen hektar. År 2010 uppvisade den totala odlingsarealen för rybs och raps ett nytt rekord på 158 000 hektar och den sammanlagda produktionen steg till inemot 180 000 ton. På 2000-talet var den genomsnittliga hektarskörden i Finland 1300 kg/ha för rybs och 1700 kg/ha för raps.
Bild: Odlingsarealerna för rybs och raps i Finland 2000-2011

Den inhemska industrin förädlar rybs och raps året om. I Finland finns två större presserier och ett flertal mindre. När oljefröna pressas utvinns vegetabilisk olja, som kan användas som livsmedel och bl.a. som råvara för framställning av biodiesel. Kakan som uppstår vid pressningen eller krosset som uppstår vid lösningsmedelsextraktionen är värdefullt proteinhaltigt foder som främst nyttjas som proteinkomplement i djurfoder. 

Den finska industrin förbrukar betydligt mera rybs och raps än vad landet producerar.  Presseriernas användningskapacitet är ca 280 000 ton och Finland måste således importera raps. Importmängderna växlar beroende på den inhemska produktionen och oljepresseriernas behov. I samband med pressandet uppstår större mängder växtolja än vad man konsumerar i Finland och därför exporteras oljan utomlands. Däremot är produktionen av det proteinhaltiga foderråämnet inte tillräcklig med tanke på den inhemska efterfrågan och måste därför kompletteras med bl.a. utländskt sojaprotein. Efterfrågan på rybs och raps är med andra ord stabil vilket betyder säker åtgång.

Kontraktsodling

I Finland baserar sig odlingen av oljeväxter främst på kontraktsodling. Kontraktsodlingen garanterar en säker marknad för skörden. I kontraktsodlingen förbinder sig odlaren till att producera en överenskommen mängd spannmål eller oljeväxter för köparens räkning och köparen förbinder sig till att köpa den överenskomna skörden. Villkoren i kontraktet varierar enligt aktör. Genom kontraktsodling förbinder man sig till samarbete. Det är synnerligen viktigt att bägge parter följer de på förhand överenskomna villkoren och respekterar kontraktet.

Det finns olika variationer av odlingskontrakt på marknaden och odlaren kan välja det mest passande alternativet. Kontraktsodlingen spelar en central roll när det gäller att utveckla spannmåls- och oljeväxtkedjans funktion och uppnå en marknadsbalans. Syftet med kontraktsodling är att säkerställa att spannmålens och oljeväxternas produktionsmängd och  kvalitet motsvarar efterfrågan.